HP LaserJet Enterprise M605 series - Mở Tiện ích HP

background image

Mở Tiện ích HP

1.

Trên máy tính, mở menu System Preferences (Tùy chọn Hệ thống), rồi bấm Print & Fax (In &

Fax), Print & Scan (In & Quét) hoặc Printers & Scanners (Máy in & Máy quét).

2.

Chọn sản phẩm trong danh sách.

3.

Nhấp nút Options & Supplies (Tùy chọn & Mực in).

4.

Nhấp tab Utility (Tiện ích).

5.

Nhấp nút Open Printer Utility (Mở Tiện ích Máy in).