HP LaserJet Enterprise M605 series - Cách truy cập Máy chủ Web Nhúng của HP (EWS)

background image

Cách truy cập Máy chủ Web Nhúng của HP (EWS)

1.

Bảng điều khiển 4 dòng: Xem màn hình bảng điều khiển để xem địa chỉ IP.

Bảng điều khiển màn hình cảm ứng: Từ Màn hình chính trên bảng điều khiển của sản phẩm,

chạm vào nút Network (Mạng) để hiển thị địa chỉ IP hoặc tên máy chủ.

2.

Mở trình duyệt web, trong dòng địa chỉ, gõ chính xác địa chỉ IP hoặc tên máy chủ như được hiển

thị trên bảng điều khiển của sản phẩm. Bấm phím

Enter

trên bàn phím máy tính. EWS sẽ mở ra.

GHI CHÚ:

Nếu trình duyệt web hiển thị thông báo There is a problem with this website’s

security certificate (Xuất hiện sự cố với chứng nhận bảo mật của trang web này) khi tìm cách mở

EWS, nhấp Continue to this website (not recommended) (Tiếp tục truy cập trang web (không đề

xuất)).

Chọn Continue to this website (not recommended) (Tiếp tục truy cập trang web (không đề xuất))

sẽ không ảnh hưởng đến máy tính trong khi điều hướng trong phạm vi EWS cho sản phẩm HP.

Để sử dụng Máy chủ Web Nhúng của HP, trình duyệt phải đáp ứng các yêu cầu sau:

Windows: Microsoft Internet Explorer 5.01 hay mới hơn hoặc Netscape 6.2 hay mới hơn

Mac OS X: Safari hoặc Firefox sử dụng Bonjour hoặc một địa chỉ IP

66 Chương 5 Quản lý sản phẩm

VIWW

background image

Linux: chỉ Netscape Navigator

HP-UX 10 và HP-UX 11: Netscape Navigator 4.7