HP LaserJet Enterprise M605 series - Tab Networking (Hoạt động mạng)

background image

Tab Networking (Hoạt động mạng)

Sử dụng tab Networking (Mạng) để lập cấu hình và bảo mật cài đặt mạng cho sản phẩm khi được kết

nối với mạng dựa trên IP. Tab này không hiển thị nếu sản phẩm được kết nối với các loại mạng khác.

Bảng 5-7

Tab Networking (Mạng) của Máy chủ Web Nhúng của HP

Menu

Mô tả

TCP/IP Settings (Cài đặt IPV6)

Lập cấu hình cài đặt TCP/IP cho các mạng IPv4 và IPv6.

GHI CHÚ:

Tùy chọn cấu hình có sẵn phụ thuộc vào kiểu máy chủ in.

Network Settings (Cài đặt mạng)

Lập cấu hình cài đặt IPX/SPX, AppleTalk, DLC/LLC và SNMP, tùy thuộc vào kiểu

máy chủ in.

Cài đặt Khác

Lập cấu hình giao thức in chung và các dịch vụ được hỗ trợ bởi máy chủ in. Tùy

chọn có sẵn phụ thuộc vào kiểu máy chủ in, nhưng có thể bao gồm cập nhật

chương trình cơ sở, hàng đợi LPD, cài đặt USB, thông tin hỗ trợ và tốc độ làm mới.

AirPrint

Bật, cài đặt hoặc tắt in qua mạng từ các sản phẩm được hỗ trợ của Apple.

70 Chương 5 Quản lý sản phẩm

VIWW

background image

Bảng 5-7

Tab Networking (Mạng) của Máy chủ Web Nhúng của HP (còn tiếp)

Menu

Mô tả

Chọn Ngôn ngữ

Thay đổi ngôn ngữ được hiển thị bởi Máy chủ Web Nhúng của HP. Trang này hiển

thị nếu các trang web hỗ trợ nhiều ngôn ngữ. Tùy chọn, chọn những ngôn ngữ

được hỗ trợ thông qua cài đặt tùy chọn ngôn ngữ trong trình duyệt.

Cài đặt

Xem và khôi phục cài đặt bảo mật hiện tại về các giá trị mặc định bạn đầu.

Lập cấu hình cài đặt bảo mật sử dụng Trình hướng dẫn Lập cấu hình Bảo mật.

GHI CHÚ:

Không sử dụng Trình hướng dẫn Lập cấu hình Bảo mật để lập cấu

hình cài đặt bảo mật sử dụng các ứng dụng quản lý mạng, chẳng hạn như HP

Web Jetadmin.

Ủy quyền

Kiểm soát việc quản lý cấu hình và sử dụng sản phẩm này, bao gồm:

Đặt hoặc thay đổi mật khẩu người quản trị để kiểm soát truy cập vào các

thông số cấu hình.

Yêu cầu, cài đặt và quản lý chứng chỉ kỹ thuật số trên máy chủ in

HP Jetdirect.

Hạn chế truy cập máy chủ vào sản phẩm này thông qua một Danh sách

Kiểm soát Truy cập (ACL) (với các máy chủ in được chọn chỉ trên mạng

IPv4).

Quản lý. Giao thức

Lập cấu hình và quản lý các giao thức bảo mật cho sản phẩm này, bao gồm:

Đặt mức quản lý bảo mật cho Máy chủ Web Nhúng của HP và kiểm soát lưu

lượng qua HTTP và HTTPS.

Lập cấu hình hoạt động SNMP (Giao thức Quản lý Mạng Đơn giản). Bật

hoặc tắt các tác nhân SNMP v1/v2c hoặc SNMP v3 trên máy chủ in.

Kiểm soát truy cập thông qua các giao thức có thể không được bảo mật,

chẳng hạn như giao thức in, dịch vụ in, giao thức phát hiện, dịch vụ phân giải

tên và các giao thức quản lý cấu hình.

Xác thực 802.1X

(Chỉ dành cho kiểu HP Jetdirect được

chọn)

Lập cấu hình cài đặt xác thực 802.1X trên máy chủ in Jetdirect theo yêu cầu để

xác thực ứng dụng khách trên mạng và đặt lại cài đặt xác thực 802.1X về các giá

trị mặc định ban đầu.

THẬN TRỌNG:

Khi thay đổi cài đặt xác thực 802.1X, sản phẩm có thể bị ngắt

kết nối. Để kết nối lại, có thể cần đặt lại máy chủ in về trạng thái mặc định ban

đầu và cài đặt lại sản phẩm.

IPsec/Firewall

(Chỉ dành cho kiểu HP Jetdirect được

chọn)

Xem hoặc lập cấu hình chính sách Tường lửa hoặc chính sách IPsec/Tường lửa.

Tác nhân Thông báo

(Chỉ dành cho kiểu HP Jetdirect được

chọn)

Bật hoặc tắt Tác nhân Thông báo Thiết bị HP, đặt máy chủ cấu hình và lập cấu

hình xác thực lẫn nhau sử dụng chứng chỉ.

Thống kê Mạng

Hiển thị thống kê mạng được thu thập và lưu trữ trên máy chủ in HP Jetdirect.

Thông tin Giao thức

Xem danh sách cài đặt cấu hình mạng trên máy chủ in HP Jetdirect cho mỗi giao

thức.

Configuration Page (Trang cấu hình)

Xem trang cấu hình HP Jetdirect, trong đó có tình trạng và thông tin cấu hình.

VIWW

Cấu hình nâng cao với Máy chủ web nhúng của HP (EWS) 71