HP LaserJet Enterprise M605 series - Đổi tên sản phẩm trên mạng

background image

Đổi tên sản phẩm trên mạng

Định cấu hình các thông số IPv4 TCP/IP từ bảng điều khiển theo cách thủ công

Định cấu hình các thông số IPv6 TCP/IP từ bảng điều khiển theo cách thủ công

Cài đặt in hai mặt và tốc độ liên kết

Từ chối chia sẻ máy in

HP không hỗ trợ mạng ngang hàng, vì tính năng là của hệ điều hành Microsoft, không phải của trình

điều khiển máy in HP. Vào Microsoft tại

www.microsoft.com

.

Xem hoặc thay đổi cài đặt mạng

Sử dụng Máy chủ web nhúng của HP để xem hoặc thay đổi các cài đặt cấu hình IP.

1.

Mở Máy chủ Web HP Nhúng (EWS):

a.

Bảng điều khiển 4 dòng: Xem màn hình bảng điều khiển để xem địa chỉ IP.

Bảng điều khiển màn hình cảm ứng: Từ Màn hình chính trên bảng điều khiển của sản

phẩm, chạm vào nút Network (Mạng) để hiển thị địa chỉ IP hoặc tên máy chủ.

b.

Mở trình duyệt web, trong dòng địa chỉ, gõ chính xác địa chỉ IP hoặc tên máy chủ như được

hiển thị trên bảng điều khiển của sản phẩm. Bấm phím

Enter

trên bàn phím máy tính. EWS

sẽ mở ra.

GHI CHÚ:

Nếu trình duyệt web hiển thị thông báo There is a problem with this website’s

security certificate (Xuất hiện sự cố với chứng nhận bảo mật của trang web này) khi tìm

cách mở EWS, nhấp Continue to this website (not recommended) (Tiếp tục truy cập trang

web (không đề xuất)).

Chọn Continue to this website (not recommended) (Tiếp tục truy cập trang web (không đề

xuất)) sẽ không ảnh hưởng đến máy tính trong khi điều hướng trong phạm vi EWS cho sản

phẩm HP.

2.

Nhấp tab Networking (Hoạt động Mạng) để lấy thông tin mạng. Bạn có thể thay đổi các cài đặt

khi cần.

Đổi tên sản phẩm trên mạng

Để đổi tên sản phẩm trên mạng để có thể xác định duy nhất sản phẩm, hãy sử dụng Máy chủ Web

Nhúng của HP.

1.

Mở Máy chủ Web HP Nhúng (EWS):

VIWW

Định cấu hình cài đặt mạng IP 75

background image

a.

Bảng điều khiển 4 dòng: Xem màn hình bảng điều khiển để xem địa chỉ IP.

Bảng điều khiển màn hình cảm ứng: Từ Màn hình chính trên bảng điều khiển của sản

phẩm, chạm vào nút Network (Mạng) để hiển thị địa chỉ IP hoặc tên máy chủ.

b.

Mở trình duyệt web, trong dòng địa chỉ, gõ chính xác địa chỉ IP hoặc tên máy chủ như được

hiển thị trên bảng điều khiển của sản phẩm. Bấm phím

Enter

trên bàn phím máy tính. EWS

sẽ mở ra.

GHI CHÚ:

Nếu trình duyệt web hiển thị thông báo There is a problem with this website’s

security certificate (Xuất hiện sự cố với chứng nhận bảo mật của trang web này) khi tìm

cách mở EWS, nhấp Continue to this website (not recommended) (Tiếp tục truy cập trang

web (không đề xuất)).

Chọn Continue to this website (not recommended) (Tiếp tục truy cập trang web (không đề

xuất)) sẽ không ảnh hưởng đến máy tính trong khi điều hướng trong phạm vi EWS cho sản

phẩm HP.

2.

Mở tab General (Chung).

3.

Trên trang Device Information (Thông tin Thiết bị), tên sản phẩm mặc định nằm trong trường

Device Name (Tên Thiết bị). Bạn có thể thay đổi tên này để xác định duy nhất sản phẩm này.

GHI CHÚ:

Không bắt buộc phải hoàn tất các trường khác trên trang này.

4.

Nhấp vào nút Apply (Áp dụng) để lưu các thay đổi.