HP LaserJet Enterprise M605 series - Nạp giấy vào khay giữa tùy chỉnh

background image

Nạp giấy vào khay giữa tùy chỉnh

1.

Mở khay ra.

2.

Mở thanh dẫn giấy theo chiều dọc ở mặt bên

của khay.

3.

Mở thanh dẫn chiều dài giấy ở mặt sau của

khay.

VIWW

Nạp giấy vào khay giữa tùy chỉnh tùy chọn 35

background image

4.

Nạp giấy vào khay. Kiểm tra giấy để đảm bảo

các thanh dẫn hơi chạm vào tập giấy, nhưng

không làm cong tập giấy. Để biết thông tin về

cách định hướng giấy, xem

Hướng giấy của

khay giữa tùy chỉnh thuộc trang 36

.

5.

Đóng khay giấy.