HP LaserJet Enterprise M605 series - Cấu hình sản phẩm cho khay giữa tùy chỉnh

background image

Cấu hình sản phẩm cho khay giữa tùy chỉnh

1.

Bấm nút Home (Màn hình chính) trên bảng điều khiển sản phẩm.

2.

Mở các menu sau:

Administration (Quản trị)

Manage Trays (Quản lý khay)

Tray 2 Model (Kiểu khay 2)

3.

Chọn

Custom Tray

(Khay Tùy chỉnh).

4.

Nhấn

OK

.

34 Chương 2 Khay giấy

VIWW