HP LaserJet Enterprise M605 series - In nhiều trang trên một tờ (OS X)

background image

In nhiều trang trên một tờ (OS X)

1.

Nhấp vào menu File (Tệp) và sau đó nhấp tùy chọn Print (In).

2.

Chọn sản phẩm.

3.

Hãy nhấp Show Details (Hiển thị chi tiết) rồi nhấp vào menu Layout (Bố cục).

4.

Từ danh sách Pages per Sheet (Nhiều trang trên một Tờ) thả xuống, hãy chọn số trang bạn

muốn in trên mỗi tờ.

5.

Trong vùng Layout Direction (Hướng Bố Cục), chọn thứ tự và vị trí của trang trên tờ giấy.

6.

Từ menu Borders (Đường viền), chọn loại viền quanh mỗi trang trên tờ giấy.

7.

Nhấp vào nút In.