HP LaserJet Enterprise M605 series - Bật cổng USB để in

background image

Bật cổng USB để in

Cổng USB bị tắt theo mặc định. Trước khi sử dụng tính năng này, hãy bật cổng USB. Dùng một trong

các quy trình sau đây để bật cổng:

Bật cổng USB từ các menu trên bảng điều khiển sản phẩm

1.

Bấm nút Home (Màn hình chính) trên bảng điều khiển sản phẩm.

2.

Mở các menu sau:

Administration (Quản trị)

General Settings (Cài đặt chung)

Enable Retrieve from USB (Bật truy xuất từ USB)

3.

Chọn tùy chọn

Enabled

(Đã bật), rồi chạm vào nút

Save

(Lưu) hoặc bấm nút

OK

.

Bật cổng USB từ máy chủ Máy chủ Web Nhúng của HP (chỉ dành cho các sản phẩm kết nối mạng)

1.

Mở Máy chủ Web Nhúng (EWS) của HP:

a.

Bảng điều khiển 4 dòng: Xem màn hình bảng điều khiển để xem địa chỉ IP.

Bảng điều khiển màn hình cảm ứng: Từ Màn hình chính trên bảng điều khiển của sản

phẩm, chạm vào nút Network (Mạng) để hiển thị địa chỉ IP hoặc tên máy chủ.

VIWW

In từ cổng USB 63

background image

b.

Mở trình duyệt web, trong dòng địa chỉ, gõ chính xác địa chỉ IP hoặc tên máy chủ như được

hiển thị trên bảng điều khiển của sản phẩm. Bấm phím

Enter

trên bàn phím máy tính. EWS

sẽ mở ra.

GHI CHÚ:

Nếu trình duyệt web hiển thị thông báo There is a problem with this website’s

security certificate (Xuất hiện sự cố với chứng nhận bảo mật của trang web này) khi tìm

cách mở EWS, nhấp Continue to this website (not recommended) (Tiếp tục truy cập trang

web (không đề xuất)).

Chọn Continue to this website (not recommended) (Tiếp tục truy cập trang web (không đề

xuất)) sẽ không ảnh hưởng đến máy tính trong khi điều hướng trong phạm vi EWS cho sản

phẩm HP.

2.

Mở tab Print (In).

3.

Ở bên trái màn hình, nhấp Retrieve from USB Setup (Cài đặt truy xuất từ USB).

4.

Chọn hộp chọn Enable Retrieve from USB (Bật truy xuất từ USB).

5.

Bấm Apply (Áp dụng).