HP LaserJet Enterprise M605 series - Gỡ giấy bị kẹt trong khay nạp phong bì

background image

Gỡ giấy bị kẹt trong khay nạp phong bì

Sử dụng quy trình sau đây để gỡ bỏ kẹt giấy trong khay nạp phong bì. Khi bị kẹt giấy, bảng điều

khiển hiển thị một hình động để hỗ trợ gỡ giấy kẹt.

1.

Lấy phong bì đã nạp ra khỏi khay nạp phong

bì. Giảm trọng lượng phong bì và nâng phần

mở rộng khay lên tới khi chạm vị trí đóng.

2.

Cầm hai đầu của khay nạp phong bì và cẩn

thận kéo nó ra khỏi sản phẩm.

3.

Từ từ lấy hết phong bì bị kẹt ra khỏi khay nạp

phong bì.

VIWW

Xử lý kẹt giấy 111

background image

4.

Lấy từ từ phong bì bị kẹt ra khỏi sản phẩm.

5.

Lắp khay nạp phong bì vào.