HP LaserJet Enterprise M605 series - Đặt hàng mực in

background image

Đặt hàng mực in

Đặt hàng mực in và giấy

www.hp.com/go/suresupply

Đặt hàng qua các nhà cung cấp dịch vụ hoặc hỗ trợ

Hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ hoặc hỗ trợ được HP ủy

quyền.

Đặt hàng bằng Máy chủ Web Nhúng của HP (EWS)

Để truy cập, trong trình duyệt web được hỗ trợ trên máy tính

của bạn, nhập địa chỉ IP của sản phẩm hoặc tên máy chủ

trong trường địa chỉ/URL. EWS chứa liên kết tới trang web

HP SureSupply, nơi cung cấp các tùy chọn mua hộp mực HP

gốc.

VIWW

Thông báo “Cartridge is low” (Hộp mực in ở mức thấp) hoặc “Cartridge is very low” (Hộp mực in

gần hết) hiển thị trên bảng điều khiển của sản phẩm

93