HP LaserJet Enterprise M605 series - Máy tính của bạn hoặc máy trạm bị cài đặt sai

background image

Máy tính của bạn hoặc máy trạm bị cài đặt sai

1.

Hãy kiểm tra các trình điều khiển mạng, trình điều khiển in và cài đặt chuyển hướng mạng.

2.

Kiểm tra xem hệ điều hành có được cấu hình đúng không.