Hỗ trợ HP LaserJet Enterprise M605 series

background image

Hướng dẫn Sử dụng

LaserJet Enterprise M604, M605, M606

www.hp.com/support/ljM604

www.hp.com/support/ljM605

www.hp.com/support/ljM606

M604n

M605n

M604dn

M605dn

M606dn

M605x

M606x

3

background image
background image

HP LaserJet Enterprise M604, M605,

M606

Hướng dẫn sử dụng

background image

Bản quyền và giấy phép

© 2015 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Nghiêm cấm việc sao chép lại, phóng tác

hoặc dịch mà không có sự chấp thuận

trước bằng văn bản, ngoại trừ trường hợp

được luật bản quyền cho phép.

Thông tin có trong tài liệu này có thể được

thay đổi mà không cần phải thông báo.

Các bảo hành duy nhất dành cho các sản

phẩm và dịch vụ HP đều được lập ra ở trên

trong các bản tuyên bố bảo hành rõ ràng đi

cùng với những sản phẩm và dịch vụ như

thế. Không có gì trong tài liệu này được

hiểu như là sự tạo thành một bảo hành phụ.

HP sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối

với các lỗi hoặc sai sót kỹ thuật hoặc biên

tập ở trong tài liệu này.

Số bộ phận: E6B67-90944

Edition 1, 4/2015

Công nhận nhãn hiệu

Adobe

®

, Adobe PhotoShop

®

, Acrobat

®

PostScript

®

là các nhãn hiệu của Adobe

Systems Incorporated.

Apple và lôgô Apple là nhãn hiệu của Apple

Computer, Inc., đã được đăng ký ở Hoa Kỳ

và các quốc gia/vùng lãnh thổ khác. iPod là

nhãn hiệu của Apple Computer, Inc. iPod

chỉ dành cho các bản sao được chủ bản

quyền hoặc pháp luật cho phép. Không

được ăn cắp nhạc.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP và

Windows Vista® là các thương hiệu đã

đăng ký ở Hoa Kỳ của Microsoft

Corporation.

UNIX

®

là nhãn hiệu thương mại đã được

đăng ký của The Open Group.

background image

Mục lục

1 Tổng quan sản phẩm ................................................................................................................................... 1

Hình ảnh sản phẩm ............................................................................................................................................. 1

Mặt trước của sản phẩm .................................................................................................................. 2
Mặt sau của sản phẩm ..................................................................................................................... 3
Các cổng giao diện ........................................................................................................................... 4
Giao diện bảng điều khiển (bảng điều khiển 4 dòng, chỉ có ở các kiểu n và dn) ................... 4
Giao diện bảng điều khiển (bảng điều khiển màn hình cảm ứng, chỉ có ở các kiểu x) ......... 5

Thông số kỹ thuật của sản phẩm ...................................................................................................................... 8

Thông số kỹ thuật ............................................................................................................................. 8
Các hệ điều hành được hỗ trợ ...................................................................................................... 10
Giải pháp in di động ........................................................................................................................ 12
Kích thước sản phẩm ..................................................................................................................... 12

Kích thước của các sản phẩm bán ra ........................................................................ 13
Kích thước của các phụ kiện đầu vào và đầu ra ..................................................... 15
Kích thước các tổ hợp mẫu giữa sản phẩm với các phụ kiện tùy chọn ............... 18

Tổ hợp một .................................................................................................. 19
Tổ hợp hai ................................................................................................... 19
Tổ hợp ba .................................................................................................... 20

Lượng điện tiêu thụ, thông số kỹ thuật điện và độ ồn ............................................................... 21
Phạm vi môi trường hoạt động ..................................................................................................... 22

Cài đặt phần cứng sản phẩm và cài đặt phần mềm .................................................................................... 23

2 Khay giấy ................................................................................................................................................... 25

Nạp Khay 1 ......................................................................................................................................................... 26

Giới thiệu .......................................................................................................................................... 26
Hướng giấy khay 1 .......................................................................................................................... 28

Nạp Khay 2 và các khay 500 tờ ...................................................................................................................... 29

Giới thiệu .......................................................................................................................................... 29
Hướng giấy Khay 2 và các khay 500 tờ ....................................................................................... 31

Nạp khay dung lượng lớn 1.500 tờ tùy chọn ................................................................................................. 32

Giới thiệu .......................................................................................................................................... 32

VIWW

iii

background image

Nạp giấy vào khay .......................................................................................................................... 32

Nạp giấy vào khay giữa tùy chỉnh tùy chọn .................................................................................................. 34

Giới thiệu .......................................................................................................................................... 34
Cấu hình sản phẩm cho khay giữa tùy chỉnh ............................................................................. 34
Nạp giấy vào khay giữa tùy chỉnh ................................................................................................ 35
Hướng giấy của khay giữa tùy chỉnh ........................................................................................... 36

Nạp phong bì ...................................................................................................................................................... 37

Giới thiệu .......................................................................................................................................... 37
Hướng phong bì .............................................................................................................................. 38

3 Mực in, phụ kiện và bộ phận ...................................................................................................................... 39

Đặt hàng mực in, phụ kiện và bộ phận .......................................................................................................... 40

Đặt hàng ........................................................................................................................................... 40
Mực in và phụ kiện ......................................................................................................................... 40
Các bộ phận tự sửa chữa .............................................................................................................. 41

Thay thế hộp mực in ......................................................................................................................................... 43

Giới thiệu .......................................................................................................................................... 43
Thông tin về hộp mực in ................................................................................................................ 43
Tháo và thay thế hộp mực ............................................................................................................. 44

Thay thế hộp ghim dập ..................................................................................................................................... 48

Giới thiệu .......................................................................................................................................... 48
Tháo và thay thế hộp ghim dập .................................................................................................... 48

4 In ............................................................................................................................................................... 49

Thao tác in (Windows) ...................................................................................................................................... 50

Cách in (Windows) .......................................................................................................................... 50
In tự động trên hai mặt (Windows) ............................................................................................... 51
In thủ công trên cả hai mặt (Windows) ....................................................................................... 51
In nhiều trang trên một trang giấy (Windows) ............................................................................ 52
Chọn loại giấy (Windows) .............................................................................................................. 52
Tác vụ in bổ sung ............................................................................................................................ 53

Thao tác in (OS X) ............................................................................................................................................ 54

Cách in (OS X) ................................................................................................................................ 54
Tự động in trên cả hai mặt (OS X) ............................................................................................... 54
In thủ công trên cả hai mặt (OS X) .............................................................................................. 54
In nhiều trang trên một tờ (OS X) ................................................................................................. 55
Chọn loại giấy (OS X) .................................................................................................................... 55
Tác vụ in bổ sung ............................................................................................................................ 55

Lưu các lệnh in trên sản phẩm để in sau ...................................................................................................... 56

iv

VIWW

background image

Giới thiệu .......................................................................................................................................... 56
Tạo lệnh in đã lưu (Windows) ....................................................................................................... 56
Tạo lệnh in đã lưu (OS X) .............................................................................................................. 57
In lệnh in đã lưu ............................................................................................................................... 58
Xóa lệnh in đã lưu ........................................................................................................................... 59

In di động ............................................................................................................................................................ 60

Giới thiệu .......................................................................................................................................... 60
In NFC và Wireless Direct ............................................................................................................. 60
HP ePrint qua email ........................................................................................................................ 60
Phần mềm HP ePrint ...................................................................................................................... 61
AirPrint .............................................................................................................................................. 62
In nhúng của Android ..................................................................................................................... 62

In từ cổng USB .................................................................................................................................................. 63

Giới thiệu .......................................................................................................................................... 63
Bật cổng USB để in ........................................................................................................................ 63
In tài liệu USB .................................................................................................................................. 64

5 Quản lý sản phẩm ...................................................................................................................................... 65

Cấu hình nâng cao với Máy chủ web nhúng của HP (EWS) ..................................................................... 66

Giới thiệu .......................................................................................................................................... 66
Cách truy cập Máy chủ Web Nhúng của HP (EWS) ................................................................. 66
Các tính năng của máy chủ web nhúng của HP ....................................................................... 67

Tab Information (Thông Tin) ....................................................................................... 67
Tab General (Chung) ................................................................................................... 68
Tab Print (In) ................................................................................................................. 68
Tab Troubleshooting (Xử lý sự cố) ............................................................................ 69
Tab Security (Bảo mật) ................................................................................................ 69
Tab HP Web Services (Dịch vụ Web HP) ................................................................ 70
Tab Networking (Hoạt động mạng) ........................................................................... 70
Danh sách Other Links (Liên kết Khác) .................................................................... 72

Cấu hình nâng cao với Tiện ích HP cho OS X ............................................................................................. 73

Mở Tiện ích HP ................................................................................................................................ 73
Các tính năng của Tiện ích HP ..................................................................................................... 73

Định cấu hình cài đặt mạng IP ........................................................................................................................ 75

Từ chối chia sẻ máy in ................................................................................................................... 75
Xem hoặc thay đổi cài đặt mạng .................................................................................................. 75
Đổi tên sản phẩm trên mạng ......................................................................................................... 75
Định cấu hình các thông số IPv4 TCP/IP từ bảng điều khiển theo cách thủ công ............... 76
Định cấu hình các thông số IPv6 TCP/IP từ bảng điều khiển theo cách thủ công ............... 77

VIWW

v

background image

Cài đặt in hai mặt và tốc độ liên kết ............................................................................................. 77

Tính năng bảo mật sản phẩm ......................................................................................................................... 79

Giới thiệu .......................................................................................................................................... 79
Tuyên bố bảo mật ........................................................................................................................... 79
Bảo mật IP ....................................................................................................................................... 79
Gán hoặc thay đổi mật khẩu hệ thống bằng Máy chủ web nhúng HP ................................... 79
Đăng nhập vào sản phẩm ............................................................................................................. 80
Hỗ trợ mã hóa: Ổ cứng Bảo mật Hiệu suất Cao của HP .......................................................... 80
Khóa bộ định dạng ......................................................................................................................... 81

Cài đặt tiết kiệm ................................................................................................................................................. 82

Giới thiệu .......................................................................................................................................... 82
In bằng EconoMode ....................................................................................................................... 82
Đặt hẹn giờ nghỉ và lập cấu hình sản phẩm để dùng nguồn điện 1 watt hoặc ít hơn .......... 82

HP Web Jetadmin ............................................................................................................................................. 84
Cập nhật phần mềm và chương trình cơ sở .................................................................................................. 85

6 Giải quyết sự cố ......................................................................................................................................... 87

Hỗ trợ khách hàng ............................................................................................................................................. 88
Hệ thống trợ giúp bảng điều khiển ................................................................................................................. 89
Khôi phục cài đặt mặc định gốc ...................................................................................................................... 90

Giới thiệu .......................................................................................................................................... 90
Khôi phục cài đặt gốc từ bảng điều khiển của sản phẩm ......................................................... 90
Khôi phục cài đặt gốc từ Máy chủ Web Nhúng của HP (chỉ dành cho các sản phẩm
kết nối mạng) ................................................................................................................................... 90

Thông báo “Cartridge is low” (Hộp mực in ở mức thấp) hoặc “Cartridge is very low” (Hộp mực in
gần hết) hiển thị trên bảng điều khiển của sản phẩm ................................................................................. 92

Thay đổi cài đặt “Very Low” (Gần hết) ........................................................................................ 92

Đối với các sản phẩm có tính năng fax ..................................................................... 92

Đặt hàng mực in .............................................................................................................................. 93

Sản phẩm không nhặt được giấy hoặc nạp giấy sai .................................................................................... 94

Giới thiệu .......................................................................................................................................... 94
Sản phẩm không nạp giấy ............................................................................................................. 94
Sản phẩm nạp nhiều giấy .............................................................................................................. 94

Xử lý kẹt giấy ..................................................................................................................................................... 95

Giới thiệu .......................................................................................................................................... 95
Các vị trí kẹt giấy ............................................................................................................................ 95
Tự động điều hướng để tháo giấy kẹt .......................................................................................... 96
Bạn gặp phải tình trạng kẹt giấy thường xuyên hoặc tái diễn? ............................................... 96
Gỡ giấy kẹt trong Khay 1 ............................................................................................................... 97
Gỡ giấy kẹt trong Khay 2 và các khay 500 tờ ............................................................................. 97

vi

VIWW

background image

Gỡ giấy kẹt trong khay dung lượng lớn 1.500 tờ tùy chọn ........................................................ 99
Gỡ bỏ giấy kẹt ở khu vực hộp mực in ........................................................................................ 100
Gỡ bỏ giấy kẹt ở ngăn giấy ra phía sau .................................................................................... 0
Gỡ giấy bị kẹt trong khu vực cuộn sấy ...................................................................................... 0
Gỡ bỏ giấy kẹt ở ngăn giấy ra .................................................................................................... 0
Gỡ giấy bị kẹt trong bộ in hai mặt .............................................................................................. 0
Gỡ giấy bị kẹt trong khay nạp phong bì .................................................................................... 0
Gỡ giấy bị kẹt trong hộp thư 5 ngăn .......................................................................................... 0
Gỡ bỏ giấy bị kẹt trong ngăn giấy hoặc bộ dập sách/bộ xếp giấy ........................................ 0

Gỡ bỏ giấy bị kẹt trong bộ xếp giấy hoặc bộ dập sách/bộ xếp giấy .................. 0
Gỡ bỏ giấy bị kẹt trong bộ dập sách/bộ xếp giấy ................................................. 0

Cải thiện chất lượng in ................................................................................................................................... 0

Giới thiệu ........................................................................................................................................ 0
In từ một chương trình phần mềm khác .................................................................................... 0
Kiểm tra thiết đặt loại giấy cho lệnh in ...................................................................................... 0

Kiểm tra thiết đặt loại giấy (Windows) .................................................................... 0
Kiểm tra cài đặt loại giấy (OS X) ............................................................................. 0

Kiểm tra tình trạng hộp mực in ................................................................................................... 0
Lau dọn sản phẩm ....................................................................................................................... 0

In một trang lau dọn ................................................................................................... 0

Kiểm tra hộp mực in bằng mắt thường ..................................................................................... 0
Kiểm tra môi trường in và giấy ................................................................................................... 0

Bước một: Hãy dùng giấy đáp ứng đúng thông số kỹ thuật của HP .................. 0
Bước hai: Kiểm tra môi trường ................................................................................. 0
Bước 3: Đặt canh chỉnh khay riêng lẻ ..................................................................... 0

Thử trình điều khiển in khác ....................................................................................................... 0

Giải quyết sự cố xảy ra với mạng có dây .................................................................................................... 0

Giới thiệu ........................................................................................................................................ 0
Kết nối vật lý kém ......................................................................................................................... 0
Máy tính đang sử dụng địa chỉ IP không chính xác cho sản phẩm này .............................. 0
Máy tính không thể giao tiếp với sản phẩm ............................................................................. 0
Sản phẩm đang sử dụng liên kết và cài đặt in hai mặt không đúng cho mạng này .......... 0
Các chương trình phần mềm mới đã gây ra sự cố tương thích ............................................ 0
Máy tính của bạn hoặc máy trạm bị cài đặt sai ....................................................................... 0
Sản phẩm bị tắt, hoặc các cài đặt mạng khác bị sai .............................................................. 0

Bảng chú dẫn ............................................................................................................................................. 0

VIWW

vii

background image

viii

VIWW

background image

1