HP LaserJet Enterprise M605 series - บทนำ

background image

บทนํา

เนื้อหาในส่วนนี้ประกอบด้วยขั้นตอนสําหรับการสร้างและพิมพ์เอกสารที่จัดเก็บในเครื่องพิมพ์ คุณสมบัตินี้จะเปิดใช้งานในเครื่องพิมพ์อยู่แล้วตามค่าเริ่มต้น

สร้างงานที่จัดเก็บ (Windows)

สร้างงานที่จัดเก็บ (OS X)

การพิมพ์งานที่จัดเก็บไว้

การลบงานที่จัดเก็บไว้