HP LaserJet Enterprise M605 series - พิมพ์หลายหน้าในหน้าเดียว (OS X)

background image

พิมพ์หลายหน้าในหน้าเดียว (OS X)

1

.

คลิกเมนู File (ไฟล์) แล้วคลิกตัวเลือก Print (พิมพ์)

2

.

เลือกเครื่องพิมพ์

3

.

คลิก Show Details (แสดงรายละเอียด) แล้วคลิกเมนู Layout (รูปแบบ)

4

.

จากรายการดรอปดาวน์ Pages per Sheet (การจัดรูปแบบ) ให้เลือกจํานวนหน้าที่คุณต้องการพิมพ์ในแต่ละแผ่น

5

.

ในพื้นที่ Layout Direction (การจัดรูปแบบ) ให้เลือกลําดับและการจัดวางหน้าต่างๆ ลงในหน้ากระดาษ

6

.

จากเมนู Borders (ขอบ) ให้เลือกประเภทของขอบที่จะพิมพ์ให้กับแต่ละหน้า

7

.

คลิกปุ่ม Print (พิมพ์)