HP LaserJet Enterprise M605 series - การเปลี่ยนชื่อเครื่องพิมพ์ในเครือข่าย

background image

กําหนดค่าเครือข่าย IP

75

background image

b

. เปิดเว็บเบราเซอร์ และในบรรทัดที่อยู่ ให้พิมพ์ที่อยู่ IP หรือชื่อโฮสต์ตรงตามที่แสดงบนแผงควบคุมของผลิตภัณฑ์ กดแป้น

Enter

บนแป้นพิมพ์

คอมพิวเตอร์ EWS จะเปิดขึ้น

หมายเหตุ:

หากเว็บเบราเซอร์แสดงข้อความ There is a problem with this website

’s security certificate

(ใบรับรองความปลอดภัยของเว็บไซต์นี้มีปัญหา) เมื่อพยายามเปิด EWS ให้คลิก Continue to this website (not
recommended)
(ไปยังเว็บไซต์นี้ต่อ (ไม่แนะนํา))

การเลือก Continue to this website (not recommended) (ไปยังเว็บไซต์นี้ต่อ (ไม่แนะนํา)) จะไม่เป็นอันตรายกับคอมพิวเตอร์
ขณะนําทางภายใน EWS ของเครื่องพิมพ์ HP

2

.

เปิดแท็บ

ทั่วไป

3

.

ในหน้า

ข้อมูลเครื่อง ชื่อเครื่องพิมพ์เริ่มต้นอยู่ในฟิลด์ ชื่ออุปกรณ์ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงชื่อนี้เพื่อระบุเครื่องพิมพ์นี้โดยไม่ซ้ํากันได้

หมายเหตุ:

การป้อนข้อมูลในฟิลด์อื่นในหน้าสามารถทําหรือไม่ก็ได้

4

.

คลิกปุ่ม

ใช้ เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง