HP LaserJet Enterprise M605 series - แท็บ การรักษาความปลอดภัย

background image

แท็บ การรักษาความปลอดภัย

ตาราง 5-5

แท็บ การรักษาความปลอดภัย HP Embedded Web Server

เมนู

คําอธิบาย

ความปลอดภัยทั่วไป

การตั้งค่าสําหรับความปลอดภัยทั่วไป รวมถึงต่อไปนี้:

กําหนดรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบเพื่อจํากัดการเข้าใช้คุณสมบัติบางอย่างในเครื่องพิมพ์ได้

ตั้งค่ารหัสผ่าน PJL สําหรับการประมวลผลคําสั่ง PJL

ตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยสําหรับการเข้าถึงระบบไฟล์และอัปเกรดเฟิร์มแวร์

เปิดหรือปิดพอร์ตโฮสต์ USB บนแผงควบคุมหรือพอร์ตการเชื่อมต่อ USB บนฟอร์แมตเตอร์สําหรับการพิมพ์โดยตรงจาก
คอมพิวเตอร์

ดูสถานะของการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยทั้งหมด

การควบคุมการเข้าถึง

กําหนดค่าการเข้าถึงฟังก์ชันเครื่องพิมพ์สําหรับบุคคลหรือกลุ่ม และเลือกวิธีที่ผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้เครื่องพิมพ์

การป้องกันข้อมูลที่จับเก็บไว้

กําหนดและจัดการฮาร์ดไดรฟ์ภายในสําหรับเครื่องพิมพ์

กําหนดการตั้งค่าสําหรับงานที่จัดเก็บในฮาร์ดไดรฟ์ของเครื่องพิมพ์

THWW

การกําหนดค่าขั้นสูงด้วย HP Embedded Web Server (EWS)

69

background image

ตาราง 5-5

แท็บ การรักษาความปลอดภัย HP Embedded Web Server (ต่อ)

เมนู

คําอธิบาย

การจัดการใบรับรอง

ติดตั้งและจัดการใบรับรองการรักษาความปลอดภัยสําหรับการเข้าใช้เครื่องพิมพ์และเครือข่าย

การรักษาความปลอดภัยบริการเว็บ

อนุญาตให้เว็บเพจจากโดเมนอื่นเข้าถึงทรัพยากรในเครื่องพิมพ์นี้ หากไม่ได้เพิ่มไซต์ในรายการ จะเชื่อถือไซต์ทั้งหมด

การทดสอบตัวเอง

ตรวจสอบว่าฟังก์ชันการรักษาความปลอดภัยทํางานอยู่ตามพารามิเตอร์ที่คาดไว้