HP LaserJet Enterprise M605 series - การเชื่อมต่อไม่ดี

background image

การเชื่อมต่อไม่ดี

1

.

ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์ได้เชื่อมต่อกับพอร์ตเครือข่ายที่ถูกต้องโดยใช้สายเคเบิลที่มีความยาวเหมาะสม

2

.

ตรวจสอบว่าสายเคเบิลเชื่อมต่ออย่างแน่นหนาดีแล้ว

3

.

ดูการเชื่อมต่อพอร์ตเครือข่ายที่ด้านหลังเครื่องพิมพ์ และตรวจสอบว่าไฟแสดงการทํางานสีเหลืองอําพันและไฟสถานะลิงค์สีเขียวยังสว่างอยู่

4

.

หากปัญหายังคงเกิดขึ้น ให้ลองใช้สายเคเบิลหรือพอร์ตอื่นบนฮับ