HP LaserJet Enterprise M605 series - ระบบวิธีใช้ที่แผงควบคุม

background image

ระบบวิธีใช้ที่แผงควบคุม

เครื่องพิมพ์นี้มีระบบวิธีใช้ในตัวซึ่งจะอธิบายเกี่ยวกับการใช้หน้าจอแต่ละหน้าจอ ในการเปิดระบบวิธีใช้ ให้แตะปุ่มวิธีใช้ ที่มุมขวาบนของหน้าจอ

สําหรับบางหน้าจอ วิธีใช้จะเปิดเมนูทั่วไปที่คุณสามารถค้นหาหัวข้อที่ต้องการ คุณสามารถเบราส์ไปยังโครงสร้างเมนูโดยแตะที่ปุ่มในเมนู

หน้าจอวิธีใช้บางหน้าจอมีแอนิเมชันแนะนําขั้นตอนต่างๆ เช่น การแก้ปัญหากระดาษติด

สําหรับหน้าจอที่มีการตั้งค่าสําหรับแต่ละงานไว้ วิธีใช้จะแสดงหัวข้อที่อธิบายถึงตัวเลือกในหน้าจอนั้น

หากเครื่องพิมพ์แจ้งเตือนคุณเกี่ยวกับข้อผิดพลาดหรือคําเตือน ให้แตะปุ่มวิธีใช้ เพื่อเปิดข้อความที่อธิบายถึงปัญหา ข้อความนี้ยังมีคําแนะนําที่ช่วยในการแก้ปัญหาด้วย

THWW

ระบบวิธีใช้ที่แผงควบคุม

89