HP LaserJet Enterprise M605 series - บทนำ

background image

บทนํา

หากเครื่องพิมพ์มีปัญหาคุณภาพการพิมพ์ ให้ลองใช้วิธีแก้ไขปัญหาต่อไปนี้ตามลําดับที่แสดงไว้เพื่อแก้ไขปัญหา

พิมพ์จากโปรแกรมซอฟต์แวร์อื่น

ตรวจสอบการตั้งค่าประเภทกระดาษสําหรับงานพิมพ์

ตรวจสอบสถานะตลับผงหมึก

ทําความสะอาดอุปกรณ์

ตรวจสอบตลับผงหมึกด้วยสายตา

ตรวจสอบกระดาษและสภาพแวดล้อมในการพิมพ์

ลองใช้ไดรเวอร์การพิมพ์อื่น