HP LaserJet Enterprise M605 series - ขั้นตอนที่สอง: ตรวจสอบสภาพแวดล้อม

background image

ขั้นตอนที่สอง: ตรวจสอบสภาพแวดล้อม

สภาพแวดล้อมสามารถส่งผลกระทบต่อคุณภาพการพิมพ์ได้โดยตรง และเป็นสาเหตุที่พบบ่อยสําหรับปัญหาคุณภาพการพิมพ์หรือการป้อนกระดาษ ลองแก้ไขดังต่อไปนี้:

ย้ายเครื่องพิมพ์ออกจากตําแหน่งที่มีลมพัดผ่าน เช่น หน้าต่างหรือประตูที่เปิดไว้ หรือช่องลมระบบปรับอากาศ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์ไม่ได้สัมผัสกับอุณหภูมิหรือความชื้นเกินข้อกําหนดของเครื่องพิมพ์

ห้ามวางเครื่องพิมพ์ไว้ในพื้นที่จํากัด เช่น ตู้เก็บของ

THWW

ปรับปรุงคุณภาพงานพิมพ์ 121

background image

วางเครื่องพิมพ์บนพื้นผิวที่มั่นคงและเรียบ

นําสิ่งใดๆ ที่กีดขวางช่องระบายอากาศของเครื่องพิมพ์ออก เครื่องพิมพ์ต้องการการไหลเวียนของอากาศที่ดีในทุกด้าน รวมถึงด้านบนด้วย

ปกป้องเครื่องพิมพ์จากเศษวัสดุที่ลอยในอากาศ ฝุ่น ไอน้ํา น้ํามัน และสิ่งต่างๆ ที่อาจเข้าไปติดอยู่ภายในเครื่องพิมพ์ได้