HP LaserJet Enterprise M605 series - แก้ปัญหากระดาษติดในอุปกรณ์พิมพ์สองด้าน

background image

แก้ปัญหากระดาษติดในอุปกรณ์พิมพ์สองด้าน

ใช้วิธีการต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบกระดาษในตําแหน่งที่อาจเกิดการติดทั้งหมดในอุปกรณ์พิมพ์สองด้านอัตโนมัติ เมื่อเกิดการติด แผงควบคุมจะแสดงภาพเคลื่อนไหวที่ช่วยใน
การแก้ปัญหาการติด

1

.

ยกอุปกรณ์พิมพ์สองด้านขึ้นแล้วดึงออกมา

110 บท 6 การแก้ปัญหา

THWW

background image

2

.

นํากระดาษที่อยู่ด้านบนถาด 2 ออก (อาจจําเป็นต้องเอื้อมมือเข้าไปใน

เครื่องพิมพ์)

3

.

ค่อยๆ ดึงกระดาษออกจากอุปกรณ์พิมพ์สองด้าน

4

.

ใส่อุปกรณ์พิมพ์สองด้านลงในเครื่องพิมพ์

THWW

นํากระดาษที่ติดออก 111