HP LaserJet Enterprise M605 series - แก้ปัญหากระดาษติดในถาด 1

background image

แก้ปัญหากระดาษติดในถาด 1

ทําตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อนํากระดาษที่ติดอยู่ออกจากถาด 1 เมื่อเกิดการติด แผงควบคุมจะแสดงภาพเคลื่อนไหวที่ช่วยในการแก้ปัญหาการติด

1

.

ค่อยๆ ดึงกระดาษที่ติดอยู่ออกจากเครื่องพิมพ์