HP LaserJet Enterprise M605 series - นำลวดเย็บกระดาษที่ติดในอุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษออก

background image

นําลวดเย็บกระดาษที่ติดในอุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษออก

ใช้วิธีการต่อไปนี้เพื่อเพื่อนําลวดเย็บกระดาษที่ติดอยู่ออกจากอุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษ เมื่อเกิดการติด แผงควบคุมจะแสดงภาพเคลื่อนไหวที่ช่วยในการแก้ปัญหาการ
ติด

ต้องใส่ลวดเย็บกระดาษในอุปกรณ์เย็บเล่มใหม่ หลังจากนําลวดเย็บกระดาษที่ติดออกแล้ว ดังนั้นอาจไม่มีการเย็บเล่มเอกสาร 2-3 แผ่นแรก หากมีการสั่งพิมพ์งาน แล้วลวด
เย็บกระดาษติดหรือไม่มีลวดเย็บกระดาษ เครื่องจะยังคงพิมพ์งานต่อตราบเท่าที่ยังใช้งานถาดเรียงกระดาษได้อยู่

1

.

ที่ด้านขวาของอุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษ ให้หมุนอุปกรณ์เย็บเล่มมาทาง

ด้านหน้าของเครื่องพิมพ์จนกระทั่งอยู่ในตําแหน่งเปิด ดึงตลับลวดเย็บกระดาษ

สีฟ้าออกมาเพื่อถอดออก

THWW

นํากระดาษที่ติดออก 117

background image

2

.

หมุนฝาครอบสีเขียวที่ปลายของตลับลวดเย็บกระดาษขึ้นและนําลวดเย็บ

กระดาษที่ติดออก

3

.

ใส่ตลับลวดเย็บกระดาษลงไปอุปกรณ์เย็บเล่ม และหมุนอุปกรณ์เย็บเล่มไปทาง

ด้านหลังของเครื่องพิมพ์จนกว่าจะเข้าที่

118 บท 6 การแก้ปัญหา

THWW