วิธีใช้ HP LaserJet Enterprise M605 series

background image

คู่มือผู้ใช้

LaserJet Enterprise M604, M605, M606

www.hp.com/support/ljM604

www.hp.com/support/ljM605

www.hp.com/support/ljM606

M604n

M605n

M604dn

M605dn

M606dn

M605x

M606x

3

background image
background image

HP LaserJet Enterprise M604, M605, M606

คู่มือผู้ใช้

background image

ลิขสิทธิ์และใบอนุญาต

© 2015 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

ห้ามทําการผลิตซ้ํา ดัดแปลงหรือแปลโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลาย
ลักษณ์อักษร ยกเว้นตามที่อนุญาตภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์

ข้อมูลที่ปรากฏในที่นี่อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การรับประกันเพียงอย่างเดียวสําหรับผลิตภัณฑ์และบริการของ HP
ปรากฏอยู่ในรายละเอียดการรับประกันที่แสดงไว้อย่างชัดแจ้งและมาพร้อม
กับผลิตภัณฑ์และบริการ และไม่มีข้อความอื่นใดที่จะถูกกล่าวอ้างว่า
เป็นการรับประกันเพิ่มเติม HP จะไม่รับผิดต่อข้อผิดพลาดทางด้าน
เทคนิคหรือการแก้ไขหรือการละเว้นเนื้อหาใด

หมายเลขชิ้นส่วน: E6B67-90935

Edition 1, 4/2015

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเครื่องหมายการค้า

Adobe

®

, Adobe Photoshop

®

, Acrobat

®

และ

PostScript

®

เป็นเครื่องหมายการค้าของ Adobe Systems

Incorporated

Apple และโลโก้ Apple เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple
Computer, Inc. ซึ่งลงทะเบียนในสหรัฐฯ และประเทศ/พืนทีอื่นๆ
iPod เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Computer, Inc. คุณ
สามารถคัดลอกเครื่องหมาย iPod ได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าของ
สิทธิ์หรือเมื่อเป็นการคัดลอกที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น อย่างขโมย
เพลง

Microsoft®, Windows®, Windows® XP และ
Windows Vista® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนใน
สหรัฐอเมริกาของ Microsoft Corporation

UNIX

®

เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ The Open

Group

background image

สารบัญ

1

ภาพรวมผลิตภัณฑ์ ...................................................................................................................................... 1

มุมมองเครื่องพิมพ์ ............................................................................................................................................................ 1

ด้านหน้าของผลิตภัณฑ์ ..................................................................................................................................... 2
ด้านหลังของผลิตภัณฑ์ ..................................................................................................................................... 3
พอร์ตอินเตอร์เฟซ .......................................................................................................................................... 4
มุมมองแผงควบคุม (แผงควบคุม 4 บรรทัด, รุ่น n และ dn เท่านั้น) ................................................................................... 4
มุมมองแผงควบคุม (แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส, รุ่น x เท่านั้น) ........................................................................................... 5

ข้อกําหนดจําเพาะผลิตภัณฑ์ .................................................................................................................................................. 8

ข้อกําหนดทางเทคนิค ...................................................................................................................................... 8
ระบบปฏิบัติการที่รองรับ .................................................................................................................................... 9
โซลูชันการพิมพ์มือถือ .................................................................................................................................... 11
ขนาดของผลิตภัณฑ์ ..................................................................................................................................... 12

ขนาดของเครื่องพิมพ์ที่จําหน่าย ....................................................................................................... 12
ขนาดสําหรับอุปกรณ์ป้อนและรับกระดาษเสริม ........................................................................................ 15
ขนาดของตัวอย่างการใช้เครื่องพิมพ์และอุปกรณ์เสริมร่วมกัน ......................................................................... 18

การใช้ร่วมกันหนึ่ง ................................................................................................... 18
การใช้ร่วมกันสอง ................................................................................................... 19
การใช้ร่วมกันสาม ................................................................................................... 19

การใช้กระแสไฟ ข้อกําหนดทางไฟฟ้า และการก่อให้เกิดเสียง ........................................................................................... 20
ช่วงสภาพแวดล้อมในการทํางาน ......................................................................................................................... 21

การตั้งค่าฮาร์ดแวร์และติดตั้งซอฟต์แวร์ของเครื่องพิมพ์ .................................................................................................................... 22

2

ถาดกระดาษ .............................................................................................................................................. 23

ใส่กระดาษในถาด 1 ........................................................................................................................................................ 24

บทนํา ..................................................................................................................................................... 24
การวางแนวกระดาษในถาด 1 ........................................................................................................................... 26

ใส่กระดาษในถาด 2 และถาดบรรจุกระดาษ 500 แผ่น ................................................................................................................... 27

บทนํา ..................................................................................................................................................... 27
การวางแนวกระดาษถาด 2 และถาดบรรจุกระดาษ 500 แผ่น ......................................................................................... 29

ใส่ถาดเสริมความจุสูง 1,500 แผ่น ....................................................................................................................................... 30

บทนํา ..................................................................................................................................................... 30

THWW

iii

background image

ใส่ถาด .................................................................................................................................................... 30

ใส่ถาดวัสดุพิมพ์ที่กําหนดเองเสริม .......................................................................................................................................... 32

บทนํา ..................................................................................................................................................... 32
กําหนดค่าเครื่องพิมพ์สําหรับถาดวัสดุพิมพ์ที่กําหนดเอง .................................................................................................. 32
ป้อนกระดาษลงในถาดวัสดุพิมพ์ที่กําหนดเอง ............................................................................................................ 33
การวางแนวกระดาษของถาดวัสดุพิมพ์ที่กําหนดเอง ...................................................................................................... 34

การใส่ซองจดหมาย ......................................................................................................................................................... 35

บทนํา ..................................................................................................................................................... 35
การวางแนวซองจดหมาย ................................................................................................................................. 36

3

อุปกรณ์สิ้นเปลือง อุปกรณ์เสริม และชิ้นส่วน ............................................................................................. 37

สั่งซื้ออุปกรณ์สิ้นเปลือง อุปกรณ์เสริม และชิ้นส่วน ......................................................................................................................... 38

การสั่งซื้อ ................................................................................................................................................. 38
วัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์เสริม .......................................................................................................................... 38
ชิ้นส่วนเพื่อให้ลูกค้าซ่อมแซมด้วยตนเอง ................................................................................................................. 39

เปลี่ยนตลับผงหมึก ......................................................................................................................................................... 41

บทนํา ..................................................................................................................................................... 41
ข้อมูลตลับผงหมึก ........................................................................................................................................ 41
ถอดและเปลี่ยนตลับหมึก ................................................................................................................................ 42

การเปลี่ยนตลับลวดเย็บกระดาษ ........................................................................................................................................... 46

บทนํา ..................................................................................................................................................... 46
ถอดและเปลี่ยนตลับลวดเย็บกระดาษ .................................................................................................................... 46

4

พิมพ์ ......................................................................................................................................................... 47

งานพิมพ์ (Windows) .................................................................................................................................................. 48

วิธีการพิมพ์ (Windows) ............................................................................................................................. 48
พิมพ์ทั้งสองด้านอัตโนมัติ (Windows) .............................................................................................................. 50
พิมพ์บนทั้งสองด้านด้วยตนเอง (Windows) ........................................................................................................ 50
พิมพ์หลายหน้าในหน้าเดียว (Windows) ............................................................................................................ 51
เลือกประเภทกระดาษ (Windows) .................................................................................................................. 51
งานพิมพ์อื่นๆ ............................................................................................................................................. 52

งานพิมพ์ (OS X) ......................................................................................................................................................... 53

วิธีการพิมพ์ (OS X) .................................................................................................................................... 53
พิมพ์บนทั้งสองด้านโดยอัตโนมัติ (OS X) .............................................................................................................. 53
พิมพ์บนทั้งสองด้านด้วยตนเอง (OS X) ................................................................................................................ 53
พิมพ์หลายหน้าในหน้าเดียว (OS X) ................................................................................................................... 54
เลือกประเภทกระดาษ (OS X) ......................................................................................................................... 54
งานพิมพ์อื่นๆ ............................................................................................................................................. 54

จัดเก็บงานพิมพ์ในเครื่องพิมพ์เพื่อพิมพ์ในภายหลัง ........................................................................................................................ 55

บทนํา ..................................................................................................................................................... 55

iv

THWW

background image

สร้างงานที่จัดเก็บ (Windows) ...................................................................................................................... 55
สร้างงานที่จัดเก็บ (OS X) .............................................................................................................................. 56
การพิมพ์งานที่จัดเก็บไว้ .................................................................................................................................. 57
การลบงานที่จัดเก็บไว้ .................................................................................................................................... 57

การพิมพ์มือถือ .............................................................................................................................................................. 59

บทนํา ..................................................................................................................................................... 59
การพิมพ์ Wi-Fi Direct และ NFC ................................................................................................................. 59
HP ePrint ผ่านอีเมล์ ................................................................................................................................. 59
ซอฟต์แวร์ HP ePrint ................................................................................................................................ 60
AirPrint ............................................................................................................................................... 60
การพิมพ์แบบฝังตัวของ Android .................................................................................................................... 61

พิมพ์จากพอร์ต USB ...................................................................................................................................................... 62

บทนํา ..................................................................................................................................................... 62
เปิดใช้งานพอร์ต USB สําหรับการพิมพ์ ................................................................................................................. 62
พิมพ์เอกสาร USB ...................................................................................................................................... 63

5

จัดการเครื่องพิมพ์ ..................................................................................................................................... 65

การกําหนดค่าขั้นสูงด้วย HP Embedded Web Server (EWS) .............................................................................................. 66

บทนํา ..................................................................................................................................................... 66
วิธีการเข้าถึง HP Embedded Web Server (EWS) ....................................................................................... 66
คุณสมบัติ HP Embedded Web Server ..................................................................................................... 67

แท็บ ข้อมูล ............................................................................................................................ 67
แท็บ ทั่วไป ............................................................................................................................. 68
แท็บ พิมพ์ ............................................................................................................................. 68
แท็บ การแก้ไขปัญหา .................................................................................................................. 69
แท็บ การรักษาความปลอดภัย ......................................................................................................... 69
แท็บ HP Web Services ....................................................................................................... 70
แถบ เครือข่าย ......................................................................................................................... 70
รายการ ลิงค์อื่นๆ ...................................................................................................................... 71

การกําหนดค่าขั้นสูงด้วย HP Utility สําหรับ OS X ................................................................................................................... 73

เปิด HP Utility ....................................................................................................................................... 73
คุณสมบัติของ HP Utility ............................................................................................................................ 73

กําหนดค่าเครือข่าย IP ..................................................................................................................................................... 75

การปฏิเสธความรับผิดชอบการใช้งานเครื่องพิมพ์ร่วมกัน ................................................................................................ 75
ดูหรือเปลี่ยนการตั้งค่าเครือข่าย .......................................................................................................................... 75
การเปลี่ยนชื่อเครื่องพิมพ์ในเครือข่าย .................................................................................................................... 75
กําหนดค่าพารามิเตอร์ IPv4 TCP/IP ด้วยตนเองจากแผงควบคุม ................................................................................... 76
กําหนดค่าพารามิเตอร์ IPv6 TCP/IP ด้วยตนเองจากแผงควบคุม ................................................................................... 77
การตั้งค่าความเร็วลิงค์และ Duplex .................................................................................................................. 77

คุณลักษณะด้านการรักษาความปลอดภัยของเครื่องพิมพ์ ................................................................................................................... 79

THWW

v

background image

บทนํา ..................................................................................................................................................... 79
คําประกาศเรื่องการรักษาความปลอดภัย ................................................................................................................. 79
IP Security .......................................................................................................................................... 79
กําหนดหรือเปลี่ยนรหัสผ่านระบบโดยใช้ Embedded Web Server ........................................................................... 79
ลงชื่อเข้าใช้เครื่องพิมพ์ ................................................................................................................................... 80
การสนับสนุนการเข้ารหัส: HP High Performance Secure Hard Disks ............................................................. 80
ล็อคแผงเสียบหน่วยความจํา ............................................................................................................................. 81

การตั้งค่าการประหยัด ...................................................................................................................................................... 82

บทนํา ..................................................................................................................................................... 82
พิมพ์ด้วย EconoMode ............................................................................................................................. 82
ตั้งค่าตัวจับเวลาพักเครื่อง และกําหนดค่าเครื่องพิมพ์ให้ใช้พลังงาน 1 วัตต์หรือน้อยกว่า ................................................................ 82

HP Web Jetadmin ................................................................................................................................................. 84
อัปเดตซอฟต์แวร์และเฟิร์มแวร์ ............................................................................................................................................. 85

6

การแก้ปัญหา ............................................................................................................................................. 87

การสนับสนุนลูกค้า .......................................................................................................................................................... 88
ระบบวิธีใช้ที่แผงควบคุม .................................................................................................................................................... 89
เรียกคืนค่าเริ่มต้นที่ตั้งจากโรงงาน .......................................................................................................................................... 90

บทนํา ..................................................................................................................................................... 90
เรียกคืนการตั้งค่าจากโรงงานจากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ................................................................................................ 90
เรียกคืนการตั้งค่าจากโรงงานจาก HP Embedded Web Server (เครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อเครือข่ายเท่านั้น) .................................. 90

ข้อความ “ตลับหมึกเหลือน้อย” หรือ “ตลับหมึกเหลือน้อยมาก” ปรากฏขึ้นบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ................................................................... 92

เปลี่ยนการตั้งค่า “น้อยมาก” ............................................................................................................................. 92

สําหรับเครื่องพิมพ์ที่มีความสามารถโทรสาร ........................................................................................... 92

สั่งซื้ออุปกรณ์สิ้นเปลือง ................................................................................................................................... 92

เครื่องพิมพ์ไม่ดึงกระดาษหรือป้อนกระดาษผิดพลาด ....................................................................................................................... 94

บทนํา ..................................................................................................................................................... 94
เครื่องพิมพ์ไม่ดึงกระดาษ ................................................................................................................................. 94
เครื่องพิมพ์ดึงกระดาษหลายแผ่น ........................................................................................................................ 94

นํากระดาษที่ติดออก ........................................................................................................................................................ 95

บทนํา ..................................................................................................................................................... 95
ตําแหน่งที่กระดาษติด .................................................................................................................................... 96
การนําทางอัตโนมัติสําหรับแก้ปัญหากระดาษติด ......................................................................................................... 96
พบกระดาษติดเป็นประจําหรือเกิดซ้ํา ..................................................................................................................... 96
แก้ปัญหากระดาษติดในถาด 1 ........................................................................................................................... 97
กระดาษติดในถาด 2 และถาด 500 แผ่น .............................................................................................................. 97
นํากระดาษที่ติดในถาดความจุสูง 1,500 แผ่นออก .................................................................................................... 99
แก้ปัญหากระดาษติดในบริเวณตลับผงหมึก ............................................................................................................ 101
แก้ปัญหากระดาษติดในถาดกระดาษออกด้านหลัง ..................................................................................................... 105
แก้ปัญหากระดาษติดในบริเวณฟิวเซอร์ ................................................................................................................ 105

vi

THWW

background image

แก้ปัญหากระดาษติดในถาดกระดาษออก .............................................................................................................. 110
แก้ปัญหากระดาษติดในอุปกรณ์พิมพ์สองด้าน .......................................................................................................... 110
แก้ปัญหากระดาษติดในตัวป้อนซองจดหมาย ........................................................................................................... 112
แก้ปัญหากระดาษติดในเมล์บอกซ์แบบ 5 ถาด ........................................................................................................ 113
นํากระดาษที่ติดในอุปกรณ์เรียงกระดาษหรืออุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษออก ...................................................................... 115

นํากระดาษที่ติดในที่เรียงกระดาษหรืออุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษออก .......................................................... 115
นําลวดเย็บกระดาษที่ติดในอุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษออก ...................................................................... 117

ปรับปรุงคุณภาพงานพิมพ์ ................................................................................................................................................ 119

บทนํา ................................................................................................................................................... 119
พิมพ์จากโปรแกรมซอฟต์แวร์อื่น ....................................................................................................................... 119
ตรวจสอบการตั้งค่าประเภทกระดาษสําหรับงานพิมพ์ .................................................................................................. 119

ตรวจสอบการตั้งค่าประเภทกระดาษ (Windows) .............................................................................. 119
ตรวจสอบการตั้งค่าประเภทกระดาษ (OS X) ...................................................................................... 119

ตรวจสอบสถานะตลับผงหมึก .......................................................................................................................... 120
ทําความสะอาดอุปกรณ์ ................................................................................................................................. 120

พิมพ์หน้าทําความสะอาด ............................................................................................................. 120

ตรวจสอบตลับผงหมึกด้วยสายตา ...................................................................................................................... 121
ตรวจสอบกระดาษและสภาพแวดล้อมในการพิมพ์ ..................................................................................................... 121

ขั้นตอนที่หนึ่ง: ใช้กระดาษที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกําหนดของ HP ............................................................... 121
ขั้นตอนที่สอง: ตรวจสอบสภาพแวดล้อม ............................................................................................ 121
ขั้นตอนที่สาม: ตั้งค่าการจัดเรียงถาดกระดาษแต่ละถาด ............................................................................. 122

ลองใช้ไดรเวอร์การพิมพ์อื่น ............................................................................................................................ 122

แก้ปัญหาเครือข่ายแบบใช้สาย ............................................................................................................................................ 124

บทนํา ................................................................................................................................................... 124
การเชื่อมต่อไม่ดี ........................................................................................................................................ 124
เครื่องคอมพิวเตอร์กําลังใช้ IP แอดเดรสที่ไม่ถูกต้องสําหรับเครื่องพิมพ์ .............................................................................. 124
เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถสื่อสารกับเครื่องพิมพ์ ................................................................................................... 124
เครื่องพิมพ์ใช้การตั้งค่าลิงค์และ Duplex สําหรับเครือข่ายไม่ถูกต้อง ............................................................................... 125
โปรแกรมซอฟต์แวร์ใหม่อาจทําให้เกิดปัญหาการใช้งานร่วมกัน ........................................................................................ 125
คอมพิวเตอร์หรือเวิร์คสเตชั่นอาจตั้งค่าไม่ถูกต้อง ...................................................................................................... 125
เครื่องพิมพ์ถูกปิดใช้ หรือการตั้งค่าเครือข่ายอื่นไม่ถูกต้อง ............................................................................................. 125

ดัชนี ............................................................................................................................................................ 127

THWW

vii

background image

viii

THWW

background image

1