HP LaserJet Enterprise M605 series - Úvod

background image

Úvod

V nasledujúcej časti je opísaný spôsob vloženia papiera do zásobníka 2 a voliteľných zásobníkov na 500

hárkov (číslo dielu F2G68A). Tieto zásobníky majú kapacitu až 500 hárkov papiera s hmotnosťou 75 g/m

2

.

POZNÁMKA:

Postup pri vkladaní papiera do zásobníkov na 500 hárkov je rovnaký ako postup pre

zásobník 2. V tejto príručke je znázornený postup len pre zásobník 2.

1.

Otvorte zásobník.

POZNÁMKA:

Počas používania zásobník neotvárajte.

2.

Pred vložením papiera nastavte vodiace lišty šírky papiera

stlačením nastavovacích zarážok a posunutím vodiacich líšt

na veľkosť používaného papiera.

2

X

A5

JIS B5

EXEC

A4

LGL/LTR

SKWW

Vkladanie papiera do zásobníka 2 a zásobníkov na 500 hárkov

29

background image

3.

Vodiacu lištu dĺžky papiera nastavte stlačením nastavovacej

zarážky a posunutím vodiacej lišty na veľkosť používaného

papiera.

2

4.

Do zásobníka vložte papier. Skontrolujte papier a overte, či sa

vodiace lišty zľahka dotýkajú stohu, ale neohýbajú ho.

Informácie o tom, ako treba otočiť papier, nájdete v časti

Orientácia papiera v zásobníku 2 a zásobníku na 500 hárkov

na strane 31

.

POZNÁMKA:

Nastavte vodiace lišty papiera na správnu

veľkosť a neprepĺňajte zásobníky, aby sa médiá nezasekli.

Dbajte na to, aby bola horná strana stohu pod indikátorom

plného zásobníka.

2

5.

Zatvorte zásobník.

30

Kapitola 2 Zásobníky papiera

SKWW

background image

6.

Na ovládacom paneli produktu sa zobrazí hlásenie o

konfigurácii zásobníka.

7.

Ak zobrazená veľkosť a typ papiera nie sú správne, zvoľte

položku

Modify

(Upraviť) a vyberte inú veľkosť alebo typ

papiera.

V prípade použitia papiera vlastnej veľkosti zadajte rozmery X

a Y papiera, keď sa zobrazí výzva na ovládacom paneli

zariadenia.

2

Y

X