HP LaserJet Enterprise M605 series - Úvod

background image

Úvod

V nasledujúcej časti je opísaný spôsob vloženia papiera do zásobníka 1. Tento zásobník má kapacitu až 100

hárkov papiera s hmotnosťou 75 g/m

2

.

UPOZORNENIE:

Aby ste predišli zaseknutiu papiera, nikdy nevkladajte ani nevyberajte papier zo

zásobníka 1 počas tlače.

1.

Uchopte držiak na oboch stranách zásobníka 1 a potiahnutím

dopredu ho otvorte.

2.

Vytiahnite vysúvaciu časť zásobníka na podporu papiera.

26

Kapitola 2 Zásobníky papiera

SKWW

background image

3.

Do zásobníka vložte papier. Informácie o tom, ako treba

otočiť papier, nájdete v časti

Orientácia papiera v zásobníku 1

na strane 28

.

4.

Dbajte na to, aby bol papier zasunutý pod hranicou vkladania

na vodiacich lištách papiera.

POZNÁMKA:

Maximálna výška stohu je 10 mm alebo

približne 100 hárkov papiera s hmotnosťou 75 g.

5.

Nastavte bočné vodiace lišty tak, aby sa stohu papierov

zľahka dotýkali, ale ho neohýbali.

SKWW

Plnenie zásobníka 1

27