HP LaserJet Enterprise M605 series - Vytvorenie uloženej úlohy (OS X)

background image

Vytvorenie uloženej úlohy (OS X)

V produkte môžete uložiť úlohy,aby ste ich mohli kedykoľvek vytlačiť.

SKWW

Ukladanie tlačových úloh do produktu na neskoršiu tlač

59

background image

1.

Kliknite na ponuku File (Súbor) a potom kliknite na možnosť Print (Tlač).

2.

V ponuke Printer (Tlačiareň) vyberte toto zariadenie.

3.

V ovládači tlače sa predvolene zobrazuje ponuka Copies & Pages (Kópie a stránky). Otvorte rozbaľovací

zoznam s ponukami a kliknite na ponuku Job Storage (Ukladanie úloh).

4.

V rozbaľovacej ponuke Mode (Režim) zvoľte typ uloženej úlohy.

Proof and Hold (Kontrola a pozastavenie): Vytlačte a skontrolujte jednu kópiu úlohy a potom

vytlačte ďalšie kópie.

Personal Job (Osobná úloha): Úloha sa nevytlačí dovtedy,pokiaľ o to nepožiadate prostredníctvom

ovládacieho panela produktu. Ak úlohe priradíte osobné identifikačné číslo (PIN),cez ovládací

panel musíte zadať toto číslo PIN.

Quick Copy (Rýchle kopírovanie): Tlač požadovaného počtu kópií úlohy a ich uloženie do pamäte

produktu,aby ste ich mohli tlačiť neskôr.

Stored Job (Uložená úloha): Uloženie úlohy v produkte a umožnenie jej tlače ostatným

používateľom. Ak úlohe priradíte osobné identifikačné číslo (PIN),používateľ,ktorý tlačí úlohu,musí

na ovládacom paneli zadať požadovaný kód PIN.

5.

Ak chcete použiť vlastné meno používateľa alebo názov úlohy,kliknite na tlačidlo Custom (Vlastné) a

potom zadajte používateľské meno alebo názov úlohy.

Vyberte,ktorá možnosť sa má použiť,ak má iná uložená úloha už daný názov.

Use Job Name + (1-99) (Použiť názov úlohy + (1-99)): Na koniec názvu úlohy pripojte jedinečné

číslo.

Replace Existing File (Nahradiť existujúci súbor): Prepíšte existujúcu uloženú úlohu novou úlohou.

6.

Ak ste v kroku 3 zvolili možnosť Stored Job (Uložená úloha) alebo Personal Job (Osobná úloha),úlohu

môžete ochrániť kódom PIN. Zadajte 4-miestne číslo do poľa Use PIN to Print (Použiť kód PIN na tlač).

Keď sa túto úlohu pokúsia vytlačiť iné osoby,produkt ich vyzve,aby zadali toto číslo PIN.

7.

Ak chcete spracovať úlohu,kliknite na tlačidlo Print (Tlačiť).