HP LaserJet Enterprise M605 series - Tlač uloženej úlohy

background image

Tlač uloženej úlohy

Na vytlačenie úlohy uloženej v pamäti zariadenia použite nasledujúci postup.

1.

Na ovládacom paneli zariadenia sa dotknite alebo stlačte tlačidlo Domov .

2.

Vyberte položku

Retrieve from Device Memory

(Načítať z pamäte zariadenia).

3.

Vyberte názov priečinka,kam sa má úloha uložiť.

4.

Vyberte názov úlohy. Ak je úloha súkromná alebo zašifrovaná,zadajte kód PIN alebo heslo.

5.

Upravte počet kópií a dotknutím sa tlačidla Spustiť alebo stlačením tlačidla

OK

vytlačte úlohu.