HP LaserJet Enterprise M605 series - Odstránenie uloženej úlohy

background image

Odstránenie uloženej úlohy

Zariadenie po odoslaní uloženej úlohy do pamäte zariadenia prepíše všetky predchádzajúce úlohy s

rovnakým menom používateľa a názvom úlohy. Ak ešte nie je uložená úloha s rovnakým menom používateľa

a názvom úlohy a tlačiareň potrebuje viac voľného miesta,tlačiareň môže odstrániť iné uložené

60

Kapitola 4 Tlač

SKWW

background image

úlohy,začínajúc od najstaršej. Počet úloh,ktoré je možné uložiť v produkte,môžete zmeniť pomocou ponuky

General Settings

(Všeobecné nastavenia) na ovládacom paneli produktu.

Na vymazanie úlohy uloženej v pamäti zariadenia použite nasledujúci postup.

1.

Na ovládacom paneli zariadenia sa dotknite alebo stlačte tlačidlo Domov .

2.

Vyberte položku

Retrieve from Device Memory

(Načítať z pamäte zariadenia).

3.

Vyberte názov priečinka,v ktorom je úloha uložená.

4.

Vyberte názov úlohy a potom sa dotknite tlačidla

Delete

(Odstrániť).

5.

Ak je úloha súkromná alebo zašifrovaná,zadajte kód PIN alebo heslo a potom sa dotknite tlačidla

Delete

(Odstrániť).

SKWW

Ukladanie tlačových úloh do produktu na neskoršiu tlač

61