HP LaserJet Enterprise M605 series - Výber typu papiera (Windows)

background image

Výber typu papiera (Windows)

1.

V softvérovom programe vyberte možnosť Print (Tlačiť)

2.

Vyberte produkt v zozname tlačiarní a kliknutím alebo ťuknutím na tlačidlo Properties (Vlastnosti)

alebo Preferences (Preferencie) otvorte ovládač tlače.

POZNÁMKA:

Názov tlačidla sa v rôznych softvérových programoch líši.

POZNÁMKA:

Prístup k týmto funkciám v operačnom systéme Windows 8 alebo 8.1 získate, ak

na domovskej obrazovke vyberiete v ponuke Devices (Zariadenia) položku Print (Tlač) a potom

vyberiete tlačiareň.

3.

Kliknite alebo ťuknite na tlačidlo Paper/Quality (Papier/Kvalita).

4.

Z rozbaľovacieho zoznamu Paper type (Typ papiera) kliknite na možnosť More... (Ďalšie...).

5.

Rozbaľte zoznam možností Type is: (Typ je:) možnosti.

6.

Rozbaľte kategóriu typov papiera, ktorá najlepšie popisuje váš papier.

7.

Zvoľte možnosť pre používaný typ papiera a potom kliknite na tlačidlo OK.

8.

Kliknutím na tlačidlo OK zavrite dialógové okno Document Properties (Vlastnosti dokumentu). V

dialógovom okne Print (Tlač) spustite tlač úlohy kliknutím na tlačidlo OK.

Ak je potrebné konfigurovať zásobník, na ovládacom paneli produktu sa zobrazí hlásenie o konfigurácii

zásobníka.

9.

Zásobník naplňte určeným typom a veľkosťou papiera a potom zásobník zavrite.

10.

Dotknutím sa tlačidla

OK

potvrďte zistenú veľkosť a typ papiera alebo dotknutím sa tlačidla

Modify

(Upraviť) vyberte inú veľkosť alebo typ papiera.

11.

Vyberte správnu veľkosť a typ a potom sa dotknite tlačidla

OK

.

54

Kapitola 4 Tlač

SKWW