HP LaserJet Enterprise M605 series - Tlač (Windows)

background image

Tlač (Windows)

Nasledujúci postup opisuje proces základnej tlače pre systém Windows.

1.

V softvérovom programe vyberte možnosť Print (Tlač).

2.

V zozname tlačiarní vyberte príslušné zariadenie. Ak chcete zmeniť tieto nastavenia, kliknutím alebo

dotknutím sa tlačidla Properties (Vlastnosti) alebo Preferences (Predvoľby) otvorte ovládač tlače.

POZNÁMKA:

Názov tlačidla sa v rôznych softvérových programoch líši.

POZNÁMKA:

Prístup k týmto funkciám v operačnom systéme Windows 8 alebo 8.1 získate, ak

na domovskej obrazovke vyberiete v ponuke Devices (Zariadenia) položku Print (Tlač) a potom

vyberiete tlačiareň.

3.

Kliknutím alebo ťuknutím na jednotlivé karty v ovládači tlače môžete nakonfigurovať dostupné

možnosti. Nastavte napríklad orientáciu papiera na karte Finishing (Dokončovanie) a zdroj papiera, typ

papiera, veľkosť papiera a nastavenie kvality na karte Paper/Quality (Papier/Kvalita).

4.

Kliknutím alebo ťuknutím na tlačidlo OK sa vrátite do dialógového okna Print (Tlač). Na tejto obrazovke

vyberte počet kópií na tlač.

5.

Vytlačte úlohu kliknutím alebo ťuknutím na tlačidlo OK.

52

Kapitola 4 Tlač

SKWW