HP LaserJet Enterprise M605 series - Tlač viacerých strán na jeden hárok (Windows)

background image

Tlač viacerých strán na jeden hárok (Windows)

1.

V softvérovom programe vyberte možnosť Print (Tlačiť).

2.

Vyberte produkt v zozname tlačiarní a kliknutím alebo ťuknutím na tlačidlo Properties (Vlastnosti)

alebo Preferences (Preferencie) otvorte ovládač tlače.

POZNÁMKA:

Názov tlačidla sa v rôznych softvérových programoch líši.

POZNÁMKA:

Prístup k týmto funkciám v operačnom systéme Windows 8 alebo 8.1 získate, ak

na domovskej obrazovke vyberiete v ponuke Devices (Zariadenia) položku Print (Tlač) a potom

vyberiete tlačiareň.

3.

Kliknite alebo ťuknite na kartu Finishing (Koncová úprava).

4.

V rozbaľovacom zozname Pages per sheet (Počet strán na hárok) vyberte počet strán na hárok.

5.

Vyberte požadované možnosti pre položky Print page borders (Tlač okrajov strany), Page order

(Poradie strán) a Orientation (Orientácia). Kliknutím na tlačidlo OK zavrite dialógové okno Document

Properties (Vlastnosti dokumentu).

6.

V dialógovom okne Print (Tlač) spustite tlač úlohy kliknutím na tlačidlo OK.