HP LaserJet Enterprise M605 series - Manuálna tlač na obidve strany (Windows)

background image

Manuálna tlač na obidve strany (Windows)

Tento postup použite v prípade produktov, ktoré nemajú nainštalovanú automatickú duplexnú jednotku,

alebo v prípade tlače na papier, ktorý duplexná jednotka nepodporuje.

1.

V softvérovom programe vyberte možnosť Tlačiť.

2.

Vyberte produkt v zozname tlačiarní a kliknutím alebo ťuknutím na tlačidlo Properties (Vlastnosti)

alebo Preferences (Preferencie) otvorte ovládač tlače.

POZNÁMKA:

Názov tlačidla sa v rôznych programoch líši.

POZNÁMKA:

Prístup k týmto funkciám v operačnom systéme Windows 8 alebo 8.1 získate, ak

na domovskej obrazovke vyberiete v ponuke Devices (Zariadenia) položku Print (Tlač) a potom

vyberiete tlačiareň.

3.

Kliknite alebo ťuknite na kartu Finishing (Koncová úprava).

4.

Začiarknite políčko Print On Both Sides (manually) (Tlač na obe strany (manuálna)). Vytlačte prvú

stranu úlohy kliknutím na tlačidlo OK.

5.

Vyberte vytlačený stoh z výstupnej priehradky a potom ho umiestnite do zásobníka 1.

6.

V prípade výzvy pokračujte dotykom príslušného tlačidla na ovládacom paneli.

SKWW

Tlačové úlohy (Windows)

53