HP LaserJet Enterprise M605 series - Automatická tlač na obidve strany (Windows)

background image

Automatická tlač na obidve strany (Windows)

Tento postup použite pre produkty, ktoré majú nainštalovanú automatickú duplexnú jednotku. Ak produkt

nemá nainštalovanú automatickú duplexnú jednotku alebo v prípade tlače na typy papiera, ktoré duplexná

jednotka nepodporuje, môžete tlačiť na obe strany manuálne.

1.

V softvérovom programe vyberte možnosť Print (Tlačiť).

2.

Vyberte produkt v zozname tlačiarní a kliknutím alebo ťuknutím na tlačidlo Properties (Vlastnosti)

alebo Preferences (Preferencie) otvorte ovládač tlače.

POZNÁMKA:

Názov tlačidla sa v rôznych softvérových programoch líši.

POZNÁMKA:

Prístup k týmto funkciám v operačnom systéme Windows 8 alebo 8.1 získate, ak

na domovskej obrazovke vyberiete v ponuke Devices (Zariadenia) položku Print (Tlač) a potom

vyberiete tlačiareň.

3.

Kliknite alebo ťuknite na kartu Finishing (Koncová úprava).

4.

Označte začiarkavacie políčko Print on both sides (Tlačiť na obe strany). Kliknutím na tlačidlo OK

zavrite dialógové okno Document Properties (Vlastnosti dokumentu).

5.

V dialógovom okne Print (Tlač) spustite tlač úlohy kliknutím na tlačidlo OK.