HP LaserJet Enterprise M605 series - Zapnutie portu USB na tlač

background image

Zapnutie portu USB na tlač

Port USB je predvolene vypnutý. Pred použitím tejto funkcie aktivujte port USB. Port USB aktivujete jedným

z nasledujúcich postupov:

Zapnutie portu USB z ponúk ovládacieho panela zariadenia

1.

Na ovládacom paneli zariadenia stlačte tlačidlo Domov .

2.

Otvorte tieto ponuky:

Administration (Správa)

General Settings (Všeobecné nastavenia)

Enable Retrieve from USB (Zapnúť funkciu načítania z USB)

3.

Vyberte možnosť

Enabled

(Zapnuté) a potom sa dotknite tlačidla

Save

(Uložiť) alebo stlačte tlačidlo

OK

.

Zapnutie portu USB zo vstavaného webového servera HP (len modely so sieťovým pripojením)

1.

Otvorte vstavaný webový server HP (EWS):

a.

4-riadkové ovládacie panely: Adresu IP nájdete na displeji ovládacieho panela.

Dotykový ovládací panel: Ak chcete zobraziť adresu IP alebo názov hostiteľa, na domovskej

obrazovke ovládacieho panela zariadenia sa dotknite tlačidla Sieť .

SKWW

Tlač z portu USB

65

background image

b.

Otvorte webový prehľadávač a do riadka s adresou zadajte adresu IP alebo názov hostiteľa presne

v takom tvare, v akom sa zobrazuje na ovládacom paneli zariadenia. Na klávesnici počítača stlačte

kláves

Enter

. Otvorí sa server EWS.

POZNÁMKA:

Ak sa vo webovom prehľadávači počas otvárania servera EWS zobrazí hlásenie

There is a problem with this website’s security certificate (Vyskytol sa problém s certifikátom

zabezpečenia tejto webovej lokality), kliknite na možnosť Continue to this website (not

recommended) (Pokračovať v používaní tejto webovej lokality (neodporúča sa)).

Výberom možnosti Continue to this website (not recommended) (Pokračovať v používaní tejto

webovej lokality (neodporúča sa)) nevystavujete počítač riziku počas navigácie v serveri EWS pre

zariadenie HP.

2.

Otvorte kartu Print (Tlač).

3.

Na ľavej strane obrazovky kliknite na položku Retrieve from USB Setup (Nastavenie načítania z USB).

4.

Začiarknite políčko Enable Retrieve from USB (Povoliť načítanie z USB).

5.

Kliknite na tlačidlo Apply (Použiť).