HP LaserJet Enterprise M605 series - HP ePrint prostredníctvom e-mailu

background image

HP ePrint prostredníctvom e-mailu

Služba HP ePrint umožňuje tlač dokumentov tak, že ich odošlete vo forme e-mailovej prílohy na e-mailovú

adresu produktu z akéhokoľvek zariadenia, ktoré podporuje odosielanie e-mailov.

POZNÁMKA:

Na používanie tejto funkcie môže byť potrebná aktualizácia firmvéru produktu.

Ak chcete používať funkciu HP ePrint, zariadenie musí spĺňať nasledujúce požiadavky:

Zariadenie musí byť pripojené ku káblovej alebo bezdrôtovej sieti a mať prístup na internet.

V zariadení musia byť zapnuté webové služby HP a zariadenie musí byť zaregistrované na lokalite

HP Connected alebo HP ePrint Center.

Podľa nasledujúcich pokynov spustite službu webové služby HP a zaregistrujte sa v službe HP Connected

alebo HP ePrint Center:

1.

Otvorte vstavaný webový server HP (EWS):

62

Kapitola 4 Tlač

SKWW

background image

a.

4-riadkové ovládacie panely: Adresu IP nájdete na displeji ovládacieho panela.

Dotykový ovládací panel: Ak chcete zobraziť adresu IP alebo názov hostiteľa, na domovskej

obrazovke ovládacieho panela zariadenia sa dotknite tlačidla Sieť .

b.

Otvorte webový prehľadávač a do riadka s adresou zadajte adresu IP alebo názov hostiteľa presne

v takom tvare, v akom sa zobrazuje na ovládacom paneli zariadenia. Na klávesnici počítača stlačte

kláves

Enter

. Otvorí sa server EWS.

POZNÁMKA:

Ak sa vo webovom prehľadávači počas otvárania servera EWS zobrazí hlásenie

There is a problem with this website’s security certificate (Vyskytol sa problém s certifikátom

zabezpečenia tejto webovej lokality), kliknite na možnosť Continue to this website (not

recommended) (Pokračovať v používaní tejto webovej lokality (neodporúča sa)).

Výberom možnosti Continue to this website (not recommended) (Pokračovať v používaní tejto

webovej lokality (neodporúča sa)) nevystavujete počítač riziku počas navigácie v serveri EWS pre

zariadenie HP.

2.

Kliknite na kartu HP Web Services (Webové služby HP).

3.

Výberom zodpovedajúcej možnosti povoľte webové služby.

POZNÁMKA:

Povolenie webových služieb môže trvať niekoľko minút.

4.

Prejdite na lokalitu

www.hpconnected.com

alebo

www.hp.com/go/eprintcenter

, vytvorte si konto HP

ePrint a dokončite proces nastavenia.