HP LaserJet Enterprise M605 series - Zoznam Other Links (Iné prepojenia)

background image

Zoznam Other Links (Iné prepojenia)

POZNÁMKA:

Pomocou ponuky Edit Other Links (Upraviť iné prepojenia) na karte General (Všeobecné)

môžete nakonfigurovať prepojenia, ktoré sa zobrazia v zozname Other Links (Iné prepojenia). Nižšie sú

uvedené predvolené prepojenia.

Tabuľka 5-8

Zoznam Other Links (Iné prepojenia) vstavaného webového servera HP

Ponuka

Popis

Podpora produktov

Slúži na pripojenie k stránke podpory zariadenia, na ktorej môžete hľadať pomoc

týkajúcu sa rôznych tém.

Nakúpiť spotrebný materiál

Slúži na pripojenie k webovej lokalite HP SureSupply, kde môžete získať informácie

o možnostiach nákupu originálneho spotrebného materiálu od spoločnosti HP, ako

napríklad tonerových kaziet a papiera.

HP Instant Support

Slúži na pripojenie k webovej lokalite spoločnosti HP, ktorá vám poskytne pomoc pri

hľadaní riešení problémov s produktom.

74

Kapitola 5 Správa produktu

SKWW

background image

Rozšírená konfigurácia pomocou softvéru HP Utility pre systém

OS X

Na kontrolu stavu zariadenia a prezeranie alebo zmenu nastavení zariadenia z počítača použite softvér

HP Utility.

Softvér HP Utility môžete využiť, keď je zariadenie pripojené pomocou kábla USB alebo keď je pripojené

k sieti založenej na protokole TCP/IP.

Otvorenie softvéru HP Utility

1.

V počítači otvorte ponuku System Preferences (Preferencie systému) a potom kliknite na ikonu Print &

Fax (Tlač a fax), Print & Scan (Tlač a skenovanie) alebo Printers & Scanners (Tlačiarne a skenery).

2.

Vyberte zariadenie zo zoznamu.

3.

Kliknite na tlačidlo Options & Supplies (Možnosti a zásoby).

4.

Kliknite na kartu Utility (Pomocný program).

5.

Kliknite na tlačidlo Open Printer Utility (Otvoriť pomocný program tlačiarne).

Funkcie aplikácie HP Utility

Panel nástrojov softvéru HP Utility obsahuje tieto položky:

Devices (Zariadenia): Kliknite na toto tlačidlo na zobrazenie alebo skrytie zariadení Mac zistených

softvérom HP Utility.

All Settings (Všetky nastavenia): Kliknutím na toto tlačidlo sa vrátite na hlavné zobrazenie softvéru HP

Utility.

HP Support (Podpora HP): Kliknutím na toto tlačidlo otvoríte prehliadač a prejdete na webovú stránku

podpory HP.

Supplies (Spotrebný materiál): Kliknutím na toto tlačidlo otvoríte webovú lokalitu HP SureSupply.

Registration (Registrácia): Kliknutím na toto tlačidlo otvoríte webovú lokalitu registrácie zariadení HP.

Recycling (Recyklácia): Kliknutím na toto tlačidlo otvoríte webovú lokalitu programu recyklácie HP

Planet Partners.

Softvér HP Utility sa skladá zo stránok, ktoré sa otvoria kliknutím v zozname All Settings (Všetky

nastavenia). V nasledujúcej tabuľke sú uvedené úlohy dostupné pomocou softvéru HP Utility.

Položka

Popis

Supplies Status (Stav spotrebného

materiálu)

Zobrazuje stav spotrebného materiálu produktu a poskytuje prepojenia na účely objednania

spotrebného materiálu online.

Device Information (Informácie o

zariadení)

Ukazuje informácie o práve zvolenom zariadení.

File Upload (Prenos súborov)

Prenáša súbory z počítača do zariadenia.

Upload Fonts (Prenos písiem)

Prenáša súbory so znakovými súpravami z počítača do zariadenia.

HP Connected

Prístup k webovej lokalite HP Connected.

SKWW