HP LaserJet Enterprise M605 series - Karta Security (Zabezpečenie)

background image

Karta Security (Zabezpečenie)

Tabuľka 5-5

Karta Security (Zabezpečenie) vstavaného webového servera HP

Ponuka

Popis

Všeobecné zabezpečenie

Nastavenia všeobecného zabezpečenia vrátane nasledujúcich možností:

Konfigurácia hesla správcu s cieľom obmedziť prístup k niektorým funkciám

zariadenia.

Nastavenie hesla PJL na spracovanie príkazov PJL.

Nastavenie prístupu do systému súborov a zabezpečenia aktualizácie firmvéru.

Aktivuje alebo deaktivuje hostiteľský port USB na ovládacom paneli alebo port

pripojenia USB na formátovači tlače priamo z počítača.

Zobrazenie stavu všetkých nastavení zabezpečenia.

SKWW

Rozšírená konfigurácia so vstavaným webovým serverom HP (EWS)

71

background image

Tabuľka 5-5

Karta Security (Zabezpečenie) vstavaného webového servera HP (pokračovanie)

Ponuka

Popis

Ovládanie prístupu

Konfigurácia prístupu k funkciám zariadenia pre konkrétnych jednotlivcov alebo skupiny

a výber metódy prihlásenia sa jednotlivcov do zariadenia.

Ochrana uložených údajov

Konfiguruje a spravuje vnútorný pevný disk zariadenia.

Konfiguruje nastavenia úloh uložených na pevnom disku zariadenia.

Správa certifikátov

Inštaluje a spravuje certifikáty zabezpečenia na prístup do zariadenia a siete.

Web Service Security (Zabezpečenie

webových služieb)

Umožňuje povolenie prístupu k zdrojom na tomto zariadení z webových stránok z iných

domén. Ak sa do zoznamu nepridajú žiadne lokality, všetky lokality sa považujú za

dôveryhodné.

Vlastný test

Overenie fungovania funkcií zabezpečenia v súlade s predpokladanými systémovými

parametrami.