HP LaserJet Enterprise M605 series - Karta Print (Tlačiť)

background image

Karta Print (Tlačiť)

Tabuľka 5-3

Karta Print (Tlač) vstavaného webového servera HP

Ponuka

Popis

Nastavenie načítania z jednotky USB

Aktivuje alebo deaktivuje ponuku

Retrieve from USB

(Načítať z jednotky USB) na

ovládacom paneli.

Správa uložených úloh

Aktivuje alebo deaktivuje možnosť ukladať úlohy do pamäte zariadenia.

Slúži na konfiguráciu možností ukladania úloh.

70

Kapitola 5 Správa produktu

SKWW

background image

Tabuľka 5-3

Karta Print (Tlač) vstavaného webového servera HP (pokračovanie)

Ponuka

Popis

Nastavenie typov papiera

Ak sa pri použití konkrétneho typu papiera vyskytnú problémy s kvalitou tlače, môžete

prepísať nastavenia predvoleného režimu z výroby.

Obmedziť farebnú tlač

(len modely s farebnou tlačou)

Povoľuje alebo obmedzuje farebnú tlač.

Môžete špecifikovať oprávnenia pre jednotlivých používateľov alebo pre úlohy, ktoré sú

odoslané z konkrétnych softvérových programov.

Všeobecné nastavenia tlače

Konfigurácia nastavení pre všetky tlačové úlohy.

Správa zásobníkov

Konfigurácia nastavení zásobníkov na papier.