HP LaserJet Enterprise M605 series - Karta Networking (Siete)

background image

Karta Networking (Siete)

Karta Networking (Siete) sa používa vtedy, ak chcete nakonfigurovať a zabezpečiť sieťové nastavenia

zariadenia v čase jeho pripojenia do siete s protokolom IP. Táto karta sa nezobrazí, ak je produkt pripojený

k iným typom sietí.

Tabuľka 5-7

Karta Networking (Siete) vstavaného webového servera HP

Ponuka

Opis

TCP/IP Settings (Nastavenia TCP/IP)

Konfigurácia nastavení režimu TCP/IP pre siete založené na protokoloch IPv4 a IPv6.

POZNÁMKA:

Dostupné možnosti konfigurácie závisia od modelu tlačového servera.

Network Settings (Nastavenia siete)

Konfigurácia nastavení protokolov IPX/SPX, AppleTalk, DLC/LLC a SNMP v závislosti od

modelu tlačového servera.

Iné nastavenia

Konfigurácia všeobecných tlačových protokolov a služieb podporovaných tlačovým

serverom. Dostupné možnosti závisia od modelu tlačového servera, ale môžu zahrnovať

aktualizáciu firmvéru, fronty služby LPD, nastavenia jednotky USB, informácie o podpore

a frekvenciu obnovovania.

72

Kapitola 5 Správa produktu

SKWW

background image

Tabuľka 5-7

Karta Networking (Siete) vstavaného webového servera HP (pokračovanie)

Ponuka

Opis

AirPrint

Umožňuje aktivovať, nastaviť alebo deaktivovať sieťovú tlač zo zariadení so systémom

od spoločnosti Apple.

Výber jazyka

Umožňuje zmenu jazyka zobrazenia vstavaného webového servera HP. Táto stránka sa

zobrazí, ak webové stránky podporujú viac jazykov. Alternatívne môžete podporované

jazyky zvoliť prostredníctvom nastavení predvolieb jazyka v prehľadávači.

Settings (Nastavenia)

Môžete zobraziť aktuálne nastavenia zabezpečenia a obnoviť ich na predvolené výrobné

hodnoty.

Môžete nakonfigurovať nastavenia zabezpečenia pomocou sprievodcu konfigurácie

zabezpečenia.

POZNÁMKA:

Sprievodcu konfigurácie zabezpečenia nepoužívajte na konfiguráciu

nastavení zabezpečenia s použitím aplikácií na správu siete, ako je HP Web Jetadmin.

Autorizácia

Kontrola správy konfigurácie a používania tohto zariadenia vrátane nasledujúcich

možností:

Môžete nastaviť alebo zmeniť heslo správcu v rámci kontroly prístupu ku

konfiguračným parametrom.

Môžete vyžadovať, inštalovať a spravovať digitálne certifikáty na tlačovom serveri

HP Jetdirect.

Môžete obmedzovať hostiteľský prístup k tomuto zariadeniu prostredníctvom

zoznamu prístupových práv (Access Control List -ACL) (pre vybrané tlačové servery

len na sieťach založených na protokole IPv4).

Mgmt. Protocols (Správa protokolov)

Konfigurácia a správa protokolov zabezpečenia pre toto zariadenie vrátane

nasledujúcich možností:

Nastavenie úrovne správy zabezpečenia pre vstavaný webový server HP a kontrola

prenosu údajov cez protokoly HTTP a HTTPS.

Konfigurácia fungovania protokolu SNMP (Simple Network Management Protocol).

Aktivácia alebo deaktivácia agentov protokolu SNMP v1/v2c alebo SNMP v3 na

tlačovom serveri.

Kontrola prístupu prostredníctvom protokolov, ktoré nemusia byť bezpečné, ako

sú tlačové protokoly, tlačové služby, zisťovacie protokoly, služby rozlišovania

názvov a konfiguračno-správcovské protokoly.

Autentifikácia 802.1X

(len pre vybrané modely s príslušenstvom

HP Jetdirect)

Umožňuje konfiguráciu nastavení autentifikácie 802.1X na tlačovom serveri Jetdirect

podľa požiadaviek na autentifikáciu klienta na sieti a vynulovanie nastavení 802.1X na

predvolené výrobné hodnoty.

UPOZORNENIE:

Pri zmene nastavení autentifikácie 802.1X môže dôjsť ku strate

pripojenia zariadenia. Na opätovné pripojenie môže byť potrebné vynulovať tlačový

server na predvolený výrobný stav a preinštalovať zariadenie.

IPsec/Firewall

(len pre vybrané modely s príslušenstvom

HP Jetdirect)

Zobrazenie alebo konfigurácia zásad brány Firewall alebo zásad pre IPsec/Firewall.

Announcement Agent (Oznamovací

agent)

(len pre vybrané modely s príslušenstvom

HP Jetdirect)

Umožňuje aktiváciu alebo deaktiváciu oznamovacieho agenta zariadenia HP, nastavenie

konfiguračného servera a konfiguráciu vzájomnej autentifikácie s použitím certifikátov.

SKWW

Rozšírená konfigurácia so vstavaným webovým serverom HP (EWS)

73

background image

Tabuľka 5-7

Karta Networking (Siete) vstavaného webového servera HP (pokračovanie)

Ponuka

Opis

Štatistiky siete

Umožňuje zobrazenie štatistík siete, ktoré sa zbierajú a ukladajú na tlačovom serveri HP

Jetdirect.

Informácie o protokole

Umožňuje zobrazenie nastavení konfigurácie siete na tlačovom serveri HP Jetdirect pre

každý protokol.

Konfiguračná stránka

Umožňuje zobrazenie konfiguračnej stránky tlačového servera HP Jetdirect, ktorá

obsahuje informácie o stave a konfigurácii.