HP LaserJet Enterprise M605 series - Karta Information (Informácie)

background image

Karta Information (Informácie)

Tabuľka 5-1

Karta Information (Informácie) vstavaného webového servera HP

Ponuka

Popis

Stav zariadenia

Táto strana informuje o stave zariadenia a zostávajúcom čase životnosti spotrebného

materiálu HP. Na tejto strane je tiež uvedený typ a veľkosť papiera, ktoré sú nastavené

pre každý zásobník. Ak chcete zmeniť predvolené nastavenia, kliknite na prepojenie

Change Settings (Zmeniť nastavenia).

Denník úloh

Zobrazuje prehľad všetkých úloh, ktoré produkt spracoval.

Konfiguračná stránka

Zobrazuje informácie nachádzajúce sa na konfiguračnej strane.

Stránka so stavom spotrebného

materiálu

Zobrazuje stav spotrebného materiálu v zariadení.

Stránka denníka udalostí

Zobrazuje zoznam všetkých udalostí a chýb zariadenia. Použitím prepojenia HP Instant

Support (Okamžitá podpora od spoločnosti HP) (v oblasti Other Links (Iné prepojenia) na

všetkých stránkach vstavaného webového servera HP) sa pripojíte k dynamickým

webovým stránkam, ktoré vám pomôžu pri riešení problémov. Tieto stránky tiež

zobrazujú ďalšie služby dostupné pre príslušné zariadenie.

Stránka používania

Poskytuje zhrnutie počtu strán, ktoré zariadenie vytlačilo, zoradené v skupinách podľa

veľkosti, typu a tlačovej dráhy papiera.

Device Information (Informácie o

zariadení)

Uvádza sieťový názov, adresu a informácie o modeli zariadenia. Ak chcete tieto záznamy

prispôsobiť, kliknite na ponuku Device Information (Informácie o zariadení) na karte

General (Všeobecné).

Snímka ovládacieho panela

Slúži na zobrazenie obrázka aktuálnej obrazovky na displeji ovládacieho panela.

Tlač

Umožňuje odoslať súbor pripravený na tlač z počítača do tlačiarne. Na vytlačenie súboru

sa použijú predvolené nastavenia tlače.

Správy a strany na tlač

Obsahujú zoznamy vnútorných správ a strán pre príslušné zariadenie. Vyberajú niekoľko

položiek na tlač alebo zobrazenie.

SKWW

Rozšírená konfigurácia so vstavaným webovým serverom HP (EWS)

69