HP LaserJet Enterprise M605 series - Karta HP Web Services (Webové služby HP)

background image

Karta HP Web Services (Webové služby HP)

Pomocou karty HP Web Services (Webové služby HP) možno konfigurovať a aktivovať používanie webových

služieb HP pre toto zariadenie. Skôr než začnete používať funkciu HP ePrint, je potrebné povoliť webové

služby HP.

Tabuľka 5-6

Karta Networking (Siete) vstavaného webového servera HP

Ponuka

Opis

Web Services Setup (Nastavenie

webových služieb)

Aktivovaním webových služieb HP pripojíte toto zariadenie k službe HP Connected na

webe.

Web Proxy (Webový server proxy)

Umožňuje nakonfigurovať server proxy, ak sú problémy s aktivovaním webových služieb

HP alebo pripojením zariadenia k internetu.

HP-ePrint Debugging (Ladenie služby HP-

ePrint)

Povoľuje funkcie na riešenie problémov s pripojením k službám HP ePrint.