HP LaserJet Enterprise M605 series - Karta General (Všeobecné)

background image

Karta General (Všeobecné)

Tabuľka 5-2

Karta General (Všeobecné) vstavaného webového servera HP

Ponuka

Popis

Výstrahy

Nastavenie e-mailových výstrah upozorňujúcich na udalosti týkajúce sa zariadenia

a spotrebného materiálu.

Ponuka Správa ovládacieho panela

Zobrazuje štruktúru ponuky

Administration

(Správa) na ovládacom paneli.

POZNÁMKA:

Na tejto obrazovke možno konfigurovať nastavenia. Vstavaný webový

server HP však poskytuje viac rozšírených možností konfigurácie ako ponuka

Administration

(Správa).

AutoSend

Slúži na konfiguráciu produktu na odosielanie automatizovaných e-mailov týkajúcich sa

konfigurácie produktu a spotrebného materiálu na určené e-mailové adresy.

Upraviť ostatné prepojenia

Pridáva alebo prispôsobuje prepojenie na inú webovú lokalitu. Toto prepojenie sa

zobrazí v oblasti Other Links (Iné prepojenia) na všetkých stránkach vstavaného

webového servera HP.

Informácie o objednávaní

Zadávanie informácií o objednávkach náhradných tonerových kaziet. Tieto informácie sa

zobrazujú na stránke s informáciami o stave spotrebného materiálu.

Device Information (Informácie o

zariadení)

Nastavenie názvu a inventárneho čísla zariadenia. Zadajte meno primárneho kontaktu,

ktorý získa informácie o zariadení.

Jazyk

Slúži na nastavenie jazyka, v ktorom sa zobrazia informácie zo vstavaného webového

servera HP.

Dátum a čas

Umožňuje nastaviť dátum a čas alebo uskutočniť synchronizáciu so sieťovým časovým

serverom.

Energy Settings (Nastavenia energie)

Nastaví alebo upraví čas spustenia, čas spánku a oneskorenie spánku zariadenia. Môžete

nastaviť rôzny plán na každý deň v týždni, aj na prázdniny.

Môžete nastaviť interakcie, ktoré spôsobia prebudenie zariadenia z režimu spánku.

Záloha a obnovenie

Vytvára záložný súbor obsahujúci údaje o zariadení a používateľovi. V prípade potreby

možno tento súbor použiť na obnovenie údajov v zariadení.

Restore Factory Settings (Obnoviť

výrobné nastavenia)

Obnovenie nastavení produktu na predvolené výrobné nastavenia.

Inštalačný súbor riešení problémov

Inštaluje softvérové programy tretích strán, ktoré zvyšujú funkčnosť zariadenia.

Aktualizácia firmvéru

Umožňuje prevziať a nainštalovať aktualizácie firmvéru pre toto zariadenie.

Statistics Services (Štatistické služby)

Informácie o pripojení štatistických služieb tretích strán.