HP LaserJet Enterprise M605 series - Funkcie aplikácie HP Utility

background image

Funkcie aplikácie HP Utility

Panel nástrojov softvéru HP Utility obsahuje tieto položky:

Devices (Zariadenia): Kliknite na toto tlačidlo na zobrazenie alebo skrytie zariadení Mac zistených

softvérom HP Utility.

All Settings (Všetky nastavenia): Kliknutím na toto tlačidlo sa vrátite na hlavné zobrazenie softvéru HP

Utility.

HP Support (Podpora HP): Kliknutím na toto tlačidlo otvoríte prehliadač a prejdete na webovú stránku

podpory HP.

Supplies (Spotrebný materiál): Kliknutím na toto tlačidlo otvoríte webovú lokalitu HP SureSupply.

Registration (Registrácia): Kliknutím na toto tlačidlo otvoríte webovú lokalitu registrácie zariadení HP.

Recycling (Recyklácia): Kliknutím na toto tlačidlo otvoríte webovú lokalitu programu recyklácie HP

Planet Partners.

Softvér HP Utility sa skladá zo stránok, ktoré sa otvoria kliknutím v zozname All Settings (Všetky

nastavenia). V nasledujúcej tabuľke sú uvedené úlohy dostupné pomocou softvéru HP Utility.

Položka

Popis

Supplies Status (Stav spotrebného

materiálu)

Zobrazuje stav spotrebného materiálu produktu a poskytuje prepojenia na účely objednania

spotrebného materiálu online.

Device Information (Informácie o

zariadení)

Ukazuje informácie o práve zvolenom zariadení.

File Upload (Prenos súborov)

Prenáša súbory z počítača do zariadenia.

Upload Fonts (Prenos písiem)

Prenáša súbory so znakovými súpravami z počítača do zariadenia.

HP Connected

Prístup k webovej lokalite HP Connected.

SKWW

Rozšírená konfigurácia pomocou softvéru HP Utility pre systém OS X

75

background image

Položka

Popis

Update Firmware (Aktualizácia

firmvéru)

Prenáša súbor s aktualizáciou firmvéru do zariadenia.

POZNÁMKA:

Táto možnosť je dostupná len po otvorení ponuky View (Zobraziť) a zvolení

položky Show Advanced Options (Zobraziť rozšírené možnosti).

Commands (Príkazy)

Odosiela špeciálne znaky alebo príkazy na tlač do zariadenia po tlačovej úlohe.

POZNÁMKA:

Táto možnosť je dostupná len po otvorení ponuky View (Zobraziť) a zvolení

položky Show Advanced Options (Zobraziť rozšírené možnosti).

Supplies Management (Správa

spotrebného materiálu)

Konfiguruje spôsob správania produktu, keď sa spotrebný materiál blíži k odhadovanému

koncu životnosti.

Trays Configuration (Konfigurácia

zásobníkov)

Zmena predvoleného nastavenia zásobníkov.

Output Devices (Výstupné

zariadenia)

Umožňuje spravovať nastavenia voliteľného výstupného príslušenstva.

Duplex Mode (Režim obojstrannej

tlače)

Spustenie automatickej obojstrannej tlače.

Economode & Toner Density

(Ekonomický režim a hustota

tonera)

Slúži na konfiguráciu nastavení na šetrenie tonera.

E-mail Alerts (E-mailové výstrahy) Slúžia na konfiguráciu automatických e-mailových výstrah pre určité stavy zariadenia,

napríklad keď je potrebné vymeniť spotrebný materiál, sú prázdne zásobníky, sú otvorené

dvierka alebo došlo k zaseknutiu papiera.

Resolution (Rozlíšenie)

Slúži na nastavenie predvolenej kvality tlače.

Protect Direct Ports (Ochrana

priamych portov)

Vypne tlač cez rozhranie USB alebo paralelné porty.

Stored Jobs (Uložené úlohy)

Spravuje tlačové úlohy, ktoré sú uložené na pevnom disku zariadenia.

Network Settings (Nastavenia

siete)

Konfiguruje sieťové nastavenia, ako sú nastavenia IPv4 a IPv6.

Additional Settings (Dodatočné

nastavenia)

Poskytuje prístup k vstavanému webovému serveru HP.

76

Kapitola 5 Správa produktu

SKWW