HP LaserJet Enterprise M605 series - Ručné nastavenie parametrov protokolu IPv4 TCP/IP pomocou ovládacieho panela

background image

Ručné nastavenie parametrov protokolu IPv4 TCP/IP pomocou ovládacieho panela

Na manuálne nastavenie adresy IPv4, masky podsiete a predvolenej brány použite ponuky položky

Administration

(Správa) na ovládacom paneli.

1.

Na ovládacom paneli zariadenia stlačte tlačidlo Domov .

2.

Otvorte tieto ponuky:

Administration (Správa)

Network Settings (Nastavenia siete)

Ponuka servera Jetdirect

TCP/IP

IPV 4 Settings (Nastavenia IPV 4)

Metóda konfigurácie

3.

Vyberte možnosť

Manual

(Manuálne) a potom stlačte tlačidlo

Save

(Uložiť).

4.

Otvorte ponuku

Manual Settings

(Manuálne nastavenia).

78

Kapitola 5 Správa produktu

SKWW

background image

5.

Dotknite sa možnosti

IP Address

(Adresa IP),

Subnet Mask

(Maska podsiete) alebo

Default Gateway

(Predvolená brána).

6.

Dotknutím sa prvého poľa otvoríte klávesnicu. Zadajte do poľa správne číslice a potom sa dotknite

tlačidla

OK

.

Zopakujte tento postup pri každom poli a potom sa dotknite tlačidla

Save

(Uložiť).