HP LaserJet Enterprise M605 series - Nastavenia rýchlosti pripojenia a duplexnej prevádzky

background image

Nastavenia rýchlosti pripojenia a duplexnej prevádzky

POZNÁMKA:

Tieto informácie sa týkajú len ethernetových sietí. Nevzťahujú sa na bezdrôtové siete.

Rýchlosť prepojenia a komunikačný režim tlačového servera sa musia zhodovať so sieťovým rozbočovačom.

Pre väčšinu prípadov nechajte zariadenie v automatickom režime. Nesprávne zmeny v rýchlosti pripojenia a

duplexnej prevádzky môžu zabrániť komunikácii zariadenia s ostatnými sieťovými zariadeniami. Ak chcete

vykonať zmeny, použite ovládací panel zariadenia.

POZNÁMKA:

Nastavenie zariadenia sa musí zhodovať s nastavením sieťového zariadenia (sieťový

rozbočovač, prepínač, brána, smerovač alebo počítač).

POZNÁMKA:

Zmena týchto nastavení spôsobí vypnutie a následné zapnutie zariadenia. Zmeny vykonávajte

len vtedy, keď je tlačiareň nečinná.

SKWW

Konfigurácia nastavení siete IP

79

background image

1.

Na ovládacom paneli zariadenia stlačte tlačidlo Domov .

2.

Otvorte tieto ponuky:

Administration (Správa)

Network Settings (Nastavenia siete)

Jetdirect Menu (Ponuka servera Jetdirect)

Link Speed (Rýchlosť pripojenia)

3.

Vyberte jednu z nasledujúcich možností:

Auto

(Automaticky): Tlačový server sa automaticky nastaví na najvyššiu rýchlosť pripojenia

a komunikačný režim povolený v sieti.

10T Half

(10T – polovičná): 10 megabajtov za sekundu (Mb/s), poloduplexná prevádzka.

10T Full

(10T – plná): 10 Mb/s, prevádzka s plným duplexom.

10T Auto

(10T – automatická): 10 Mb/s, prevádzka s automatickým duplexom

100TX Half

(100TX – polovičná): 100 Mb/s, poloduplexná prevádzka.

100TX Full

(100TX – plná): 100 Mb/s, prevádzka s plným duplexom.

100TX Auto

(100TX – automatická): 100 Mb/s, prevádzka s automatickým duplexom.

1000T Full

(1000T – plná): 1 000 Mb/s, prevádzka s plným duplexom.

4.

Dotknite sa tlačidla

Save

(Uložiť) alebo stlačte tlačidlo

OK

. Tlačiareň sa vypne a znova zapne.

80

Kapitola 5 Správa produktu

SKWW