HP LaserJet Enterprise M605 series - Priradenie alebo zmena systémového hesla pomocou vstavaného webového servera

background image

Priradenie alebo zmena systémového hesla pomocou vstavaného webového

servera

Na prístup k zariadeniu a vstavanému webovému serveru HP prideľte heslo správcu, aby neoprávnení

používatelia nemohli meniť nastavenia zariadenia.

1.

Otvorte vstavaný webový server HP (EWS):

a.

4-riadkové ovládacie panely: Adresu IP nájdete na displeji ovládacieho panela.

Dotykový ovládací panel: Ak chcete zobraziť adresu IP alebo názov hostiteľa, na domovskej

obrazovke ovládacieho panela zariadenia sa dotknite tlačidla Sieť .

SKWW

Funkcie zabezpečenia produktu

81

background image

b.

Otvorte webový prehľadávač a do riadka s adresou zadajte adresu IP alebo názov hostiteľa presne

v takom tvare, v akom sa zobrazuje na ovládacom paneli zariadenia. Na klávesnici počítača stlačte

kláves

Enter

. Otvorí sa server EWS.

POZNÁMKA:

Ak sa vo webovom prehľadávači počas otvárania servera EWS zobrazí hlásenie

There is a problem with this website’s security certificate (Vyskytol sa problém s certifikátom

zabezpečenia tejto webovej lokality), kliknite na možnosť Continue to this website (not

recommended) (Pokračovať v používaní tejto webovej lokality (neodporúča sa)).

Výberom možnosti Continue to this website (not recommended) (Pokračovať v používaní tejto

webovej lokality (neodporúča sa)) nevystavujete počítač riziku počas navigácie v serveri EWS pre

zariadenie HP.

2.

Kliknite na kartu Security (Zabezpečenie).

3.

Otvorte ponuku General Security (Všeobecné zabezpečenie).

4.

V časti označenej Set the Local Administrator Password (Nastaviť miestne heslo správcu) zadajte do

poľa Username (Meno používateľa) meno, ku ktorému chcete priradiť heslo.

5.

Do poľa New Password (Nové heslo) zadajte heslo a potom ho znova zadajte do poľa Verify Password

(Potvrdiť heslo).

POZNÁMKA:

Ak chcete zmeniť existujúce heslo, najskôr zadajte existujúce heslo do poľa Old

Password (Staré heslo).

6.

Kliknite na tlačidlo Apply (Použiť).

POZNÁMKA:

Poznačte si heslo a uložte ho na bezpečnom mieste.