HP LaserJet Enterprise M605 series - Tlač v režime EconoMode

background image

Tlač v režime EconoMode

Tento produkt má možnosť EconoMode (Ekonomický režim) pre tlač konceptov dokumentov. Používaním

režimu EconoMode spotrebujete menej tonera. Používanie režimu EconoMode však môže tiež znížiť kvalitu

tlače.

Spoločnosť HP neodporúča trvalé použitie režimu EconoMode. Pri trvalom používaní režimu EconoMode sa

môžu mechanické časti tonerovej kazety opotrebovať skôr, ako sa minie zásoba tonera. Ak kvalita tlače

začne klesať a prestane byť prijateľná, zvážte výmenu tonerovej kazety.

POZNÁMKA:

Ak túto možnosť neponúka ovládač tlačiarne, môžete ju nastaviť pomocou ovládacieho panela

produktu.

Konfigurácia režimu EconoMode pomocou ovládača tlačiarne

1.

V softvérovom programe vyberte možnosť Print (Tlačiť).

2.

Vyberte zariadenie a potom kliknite na tlačidlo Properties (Vlastnosti) alebo Preferences (Preferencie).

3.

Kliknite na kartu Paper/Quality (Papier a kvalita).

4.

Označením začiarkavacieho políčka EconoMode zapnite túto funkciu a kliknite na tlačidlo OK.

Konfigurácia režimu EconoMode na ovládacom paneli produktu

1.

Na ovládacom paneli zariadenia stlačte tlačidlo Domov .

2.

Otvorte tieto ponuky:

Administration (Správa)

General Settings (Všeobecné nastavenia)

Print Quality (Kvalita tlače)

3.

Vyberte položku

EconoMode

.

4.

Výberom položky

On

(Zap.) alebo

Off

(Vyp.) zapnite alebo vypnite túto funkciu a potom sa dotknite

tlačidla

Save

(Uložiť) alebo stlačte tlačidlo

OK

.