HP LaserJet Enterprise M605 series - Nastavte časovač pre režim spánku a nakonfigurujte zariadenie tak, aby využívalo 1 watt alebo menej

background image

Nastavte časovač pre režim spánku a nakonfigurujte zariadenie tak, aby využívalo

1 watt alebo menej energie

V zariadení sa nachádza niekoľko možností pre nastavenie funkcie časovača pre režim spánku, ktorá šetrí

energiu. Je možné nastaviť čas oneskorenia na prepnutie do stavu Sleep/Auto Off (Spánok/automatické

vypnutie) a spotreba energie počas stavu Sleep/Auto Off (Spánok/automatické vypnutie) sa líši v závislosti

od výberu možnosti Wake/Auto On (Prebudenie/automatické zapnutie).

84

Kapitola 5 Správa produktu

SKWW

background image

1.

Na ovládacom paneli zariadenia stlačte tlačidlo Domov .

2.

Otvorte tieto ponuky:

Administration (Správa)

General Settings (Všeobecné nastavenia)

Energy Settings (Nastavenia energie)

Sleep Timer Settings (Nastavenia časovača pre režim spánku)

3.

Len 4-riadkové ovládacie panely: Vyberte položku

Sleep/Auto Off Timer

(Časovač spánku/

automatického vypnutia) a potom vyberte položku

Enabled

(Zapnuté). Stlačte tlačidlo

OK

.

4.

Vyberte položku

Sleep /Auto Off After

(Režim spánku/automatické vypnutie po).

5.

Použitím klávesnice zadajte príslušné časové obdobie a potom sa dotknite tlačidla

Save

(Uložiť) alebo

stlačte tlačidlo

OK

.

POZNÁMKA:

Predvolený čas režimu spánku je 1 minute (1 minúta).

6.

Vyberte jednu z možností pre nastavenie

Wake/Auto On to These Events

(Prebudenie/automatické

zapnutie pre tieto udalosti):

All events

(Všetky udalosti): Zariadenie sa prebudí, keď prijme akúkoľvek tlačovú úlohu (cez port

USB, sieťový port alebo bezdrôtové pripojenie) alebo keď niekto stlačí tlačidlo na ovládacom

paneli či otvorí akékoľvek dvierka alebo zásobník.

Network port

(Sieťový port): Zariadenie sa prebudí, keď prijme akúkoľvek tlačovú úlohu odoslanú

cez sieťový port alebo keď niekto stlačí tlačidlo na ovládacom paneli či otvorí akékoľvek dvierka

alebo zásobník. Ak je nastavená táto možnosť, zariadenie počas stavu spánku/automatického

vypnutia spotrebúva 1 watt alebo menej energie.

Power button only

(Iba tlačidlo napájania): Zariadenie sa prebudí, len ak niekto stlačí tlačidlo

napájania. Ak je nastavená táto možnosť, zariadenie počas stavu spánku/automatického

vypnutia spotrebúva 1 watt alebo menej energie.

SKWW

Ekonomické nastavenia

85