HP LaserJet Enterprise M605 series - Odstraňovanie zaseknutých spiniek zo zošívačky/stohovača

background image

Odstraňovanie zaseknutých spiniek zo zošívačky/stohovača

Podľa nasledujúceho postupu odstráňte zaseknuté spinky zo zošívačky/stohovača. Pri výskyte zaseknutia sa

na ovládacom paneli zobrazí animácia, pomocou ktorej zaseknutie odstránite.

Zošívačka sa musí po odstránení zaseknutej spinky opätovne naplniť, takže niekoľko z prvých dokumentov sa

nemusí zošiť. Ak sa odošle tlačová úloha a zošívačka je zaseknutá alebo sa minuli spinky, tlačová úloha sa aj

napriek tomu vytlačí, pokiaľ nie je zablokovaná dráha k priehradke stohovača.

1.

Na pravej strane zošívačky/stohovača otáčajte zošívaciu

jednotku smerom k prednej strane zariadenia, až kým

jednotka nezapadne do otvorenej polohy. Zatlačte na modrú

kazetu so spinkami smerom von a vytiahnite ju.

SKWW

Odstraňovanie zaseknutého papiera 119

background image

2.

Otočte zelený kryt na konci kazety so spinkami smerom nahor

a vyberte zaseknutú spinku.

3.

Vložte kazetu so spinkami do zošívacej jednotky a otáčajte

zošívacou jednotkou smerom k zadnej časti zariadenia, kým

jednotka nezapadne na miesto.

120 Kapitola 6 Riešenie problémov

SKWW